Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[411r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceA ktož kolivěk přijme mě, přijme toho, jenž mě jest poslal. Neb ktož jest mezi námi[281]mezi námi] inter vos lat. všemi menší, ten větčí jest.“

L9,49 I otpovědě Jan řka: „Přikazateli, viděli sme jednoho ve jméno tvé vymietati diábly a bránili sme jemu, neb tebe[282]tebe] navíc oproti lat., + te var. nenásleduje s námi.“ L9,50 I vece k němu Ježíš: „Neroďte brániti, nebo kto nenie proti nám[283]nám] vos lat., s námi[284]námi] vobis lat. jest.“

L9,51 I stalo se jest, když se dokonachu dnové přijetie jeho, a on bieše utvrdil obličej svój, aby šel do Jeruzaléma. L9,52 I posla posly své[285]své] navíc oproti lat. před obličejem svým a jdúce vešli sú do města samaritánského, aby jemu připravili potřebu[286]potřebu] navíc oproti lat.. L9,53 I nepřijeli sú ho, neb tvář jeho bieše jdúcí do Jeruzaléma. L9,54 To když uzřechu[287]uzřechu] + autem lat., nemá var. učedlníci jeho Jakub a Jan, pověděšta: „Pane, chceš li, ať dieme, ať by oheň sstúpil s nebes a spálil je, jako jest učinil Eliáš[288]jako jest učinil Eliáš] navíc oproti lat., + sicut Helias fecit var.?“ L9,55 A obrátiv se, vzla jima řka: „Neviete, kterakého ste duchu. L9,56 Neb[289]Neb] navíc oproti lat., + quia var. syn člověka nepřišel duší lidských[290]lidských] navíc oproti lat., + hominum var. zatratiti, ale spasiti.“ I otjidechu do jiného hrádku.

L9,57 I stalo se jest, když jidechu[291]jidechu] gidichu rkp. cestú, vece jeden k němu: „Pójdu po tobě, kam koli pójdeš.“ L9,58 I[292]I] navíc oproti lat., + Et var. vece jemu Ježíš: „Lišky dúpata mají a ptáci nebeští hniezda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.“ L9,59 Pak vece k druhému: „Poď po mně!“ Tehdy on [vece]text doplněný editorem[293]vece] <…> rkp., poškozeno rozmazáním: „Pane, přěpusť mi dřéve jíti [a]text doplněný editorem pochovati[294]<a> pochovati] <…>ati rkp., poškozeno rozmazáním otce mého.“ L9,60 I vece jemu Ježíš: „[Nechať]text doplněný editorem mrtví[295]<Nechať> mrtví] <…>rtwi rkp., poškozeno rozmazáním pochovávají mrtvé [své. Ale ty]text doplněný editorem[296]mrtvé <své. Ale ty>] mrt<…> rkp., poškozeno rozmazáním jdi, [a]text doplněný editorem[297]a] et lat. králevstvie zvěstuj [božie]text doplněný editorem[298]zvěstuj <božie>] zwie<…> rkp., poškozeno rozmazáním.“ L9,61 I vece jiný: „Pójdu [po tobě, pane, ale]text doplněný editorem[299]po tobě, pane, ale] <…> rkp., poškozeno rozmazáním otpusť mi prvé otpověděti[300]otpověděti] otp<…> rkp., poškozeno rozmazáním těm, jenž doma sú.“ L9,62 Vece [k němu Ježíš]text doplněný editorem: „Nižádný[301]<k němu Ježíš>: „Nižádný] <…>dny rkp., poškozeno rozmazáním přičině ruku [svú k pluhu a]text doplněný editorem ohlédaje[302]<svú k pluhu a> ohlédaje] <…>dage rkp., poškozeno rozmazáním se za se, hotov [jest k království]text doplněný editorem[303]hotov <jest k království>] ho<…> rkp., poškozeno rozmazáním božiemu.“

Desátá

L10,1 [A potom pán Ježíš]text doplněný editorem[304]Ježíš] navíc oproti lat. znamena[305]<A potom pán Ježíš> znamena] <…>amena rkp., poškozeno rozmazáním i[306]i] gich rkp. jiných [dva a]text doplněný editorem sedmdesáte[307]<dva a> sedmdesáte] <…>deſate rkp., poškozeno rozmazáním i posla je [po dvú před tváří]text doplněný editorem[308]<po dvú před tváří>] <…> rkp., poškozeno rozmazáním svú do všelikého města [i miesta, kamž]text doplněný editorem[309]města <i miesta, kamž>] mie<…> rkp., poškozeno rozmazáním on mějieše přijíti. L10,2 [A pravieše jim]text doplněný editorem[310]A pravieše jim] <…> rkp., poškozeno rozmazáním: „Žen zajisté mnohá, ale [dělníkóv]text doplněný editorem málo[311]<dělníkóv> málo] <…>alo rkp., poškozeno rozmazáním. Protož proste [pána žni, ať]text doplněný editorem pošle[312]<pána žni, ať> pošle] <…>ẛle rkp., poškozeno rozmazáním dělníky na žen [svú]text doplněný editorem[313]svú] <…> rkp., poškozeno rozmazáním. L10,3 [Jděte, aj]text doplněný editorem, já[314]<Jděte, aj>, já] <…>a rkp., poškozeno rozmazáním posielám vás jako [beránky]text doplněný editorem mezi[315]<beránky> mezi] <…>ezy rkp., poškozeno rozmazáním vlky. L10,4 Neroďte nositi [pytlíka]text doplněný editorem ani[316]nositi <pytlíka> ani] no<…> <…>ni rkp., poškozeno rozmazáním mošny ani obuvi ani žádného[317]žádného] <…>ne(h)o rkp., poškozeno rozmazáním na cestě pozdravujte. L10,5 A do kteréhož kolivěk města[318]města] domum lat. vejdete, najprvé řcete: Pokoj tomuto domu, [b]označení sloupceL10,6 a bude li ten[319]ten] ibi lat. syn pokoje, otpočine na něm pokoj váš. Pakli nebude, k vám se navrátí. L10,7 V témž[320]témž] + autem lat., nemá var. domu ostaňte jedúce a pijíce to, co u nich jest, nebo hoden jest dělník mzdy své. Neroďte jíti z domu do domu. L10,8 A do kteréhož kolivěk domu, města[321]domu, města] civitatem lat. vendete a přijmú vás, jezte, co před vy položie, L10,9 a uzdravujte nemocné, kteříž v něm sú, a řcete jim: Přiblíži se mezi vy králevstvie božie. L10,10 A do kteréhož kolivěk města vendete a nepřijmú vás, vyndúce na ulice toho města[322]toho města] eius lat., řcetež: L10,11 Také prach, který se drží nás z města vašeho, vytierámy na vy, však to vězte, že se přiblíži králevstvie božie. L10,12 Věru[323]Věru] navíc oproti lat., + autem var. pravi vám, že Sodomským lehčejie bude než tomu městu v onen den.“

L10,13 „Běda tobě, Korosaim, běda tobě, Bethsaida! Nebo [by]text doplněný editorem v Tyru a v Sidonu učiněny byly ctnosti, které u vás učiněny sú, někdy by, v žíni i v prachu sediece, káli se. L10,14 Však Tyru a Sidonu lehčejie bude v den súdný[324]v den súdný] in iudicio lat., in die iudicii var. nežli vám. L10,15 A ty, Kafarnaum, zvýšilos se[325]zvýšilos se] exaltata lat., exaltata es var. až do nebe, a[326]a] navíc oproti lat., + et var. až do pekla budeš poníženo. L10,16 Kto vás slyší, mě slyší, a kto vámi hrdá, mnú hrdá, a kto mnú hrdá, hrdá tiem, jenž mě jest poslal.“

L10,17 I vrátili sú se dva a sedmdesát s radostí řkúce: „Pane, také diáblové sú nám poddáni ve jméno tvé.“ L10,18 I vece jim: „Viděl sem šatana jako blesk, s nebe padajíce. L10,19 A aj[327]A aj] Ecce lat., et ecce var., dal sem vám moc na hady šlapati a na štíry a na všelikú moc nepřietele, a nic vám neškodí[328]neškodí] nocebit lat.. L10,20 Ale však v tom neroďte se radovati, že sú vám duchové poddáni, ale radujte se, že jména vaše sú v knihách nebeských[329]sú v knihách nebeských] scripta sunt in caelis lat..“

L10,21 A v túž hodinu vzradova[330]vzradova] radouawẛe rkp. se v duchu svatém a řekl: „Chválím tě, pane, otče[331]pane, otče] Pater, Domine lat., Domine, Pater var. nebe i země, že si skryl ty věci od mudrcóv a opatrných a zjevil si je maličkým. Ovšem, otče, neb se jest tak líbilo před tebú. L10,22 Všecky věci sú mi dány od otce mého. A nižádný nevie, kto jest syn, jedné otec, a kto jest otec, jedné syn, a komuž bude chtieti syn zjeviti.“ L10,23 A obrátiv se k svým učedlníkóm, vece: „Blahoslavené oči, kteréž vidíta ty věci, kteréž vy vidíte[332]vidíte] vidita rkp.. L10,24 Věru pravi vám, že mnozí proroci a králi chtěli

X
281mezi námi] inter vos lat.
282tebe] navíc oproti lat., + te var.
283nám] vos lat.
284námi] vobis lat.
285své] navíc oproti lat.
286potřebu] navíc oproti lat.
287uzřechu] + autem lat., nemá var.
288jako jest učinil Eliáš] navíc oproti lat., + sicut Helias fecit var.
289Neb] navíc oproti lat., + quia var.
290lidských] navíc oproti lat., + hominum var.
291jidechu] gidichu rkp.
292I] navíc oproti lat., + Et var.
293vece] <…> rkp., poškozeno rozmazáním
294<a> pochovati] <…>ati rkp., poškozeno rozmazáním
295<Nechať> mrtví] <…>rtwi rkp., poškozeno rozmazáním
296mrtvé <své. Ale ty>] mrt<…> rkp., poškozeno rozmazáním
297a] et lat.
298zvěstuj <božie>] zwie<…> rkp., poškozeno rozmazáním
299po tobě, pane, ale] <…> rkp., poškozeno rozmazáním
300otpověděti] otp<…> rkp., poškozeno rozmazáním
301<k němu Ježíš>: „Nižádný] <…>dny rkp., poškozeno rozmazáním
302<svú k pluhu a> ohlédaje] <…>dage rkp., poškozeno rozmazáním
303hotov <jest k království>] ho<…> rkp., poškozeno rozmazáním
304Ježíš] navíc oproti lat.
305<A potom pán Ježíš> znamena] <…>amena rkp., poškozeno rozmazáním
306i] gich rkp.
307<dva a> sedmdesáte] <…>deſate rkp., poškozeno rozmazáním
308<po dvú před tváří>] <…> rkp., poškozeno rozmazáním
309města <i miesta, kamž>] mie<…> rkp., poškozeno rozmazáním
310A pravieše jim] <…> rkp., poškozeno rozmazáním
311<dělníkóv> málo] <…>alo rkp., poškozeno rozmazáním
312<pána žni, ať> pošle] <…>ẛle rkp., poškozeno rozmazáním
313svú] <…> rkp., poškozeno rozmazáním
314<Jděte, aj>, já] <…>a rkp., poškozeno rozmazáním
315<beránky> mezi] <…>ezy rkp., poškozeno rozmazáním
316nositi <pytlíka> ani] no<…> <…>ni rkp., poškozeno rozmazáním
317žádného] <…>ne(h)o rkp., poškozeno rozmazáním
318města] domum lat.
319ten] ibi lat.
320témž] + autem lat., nemá var.
321domu, města] civitatem lat.
322toho města] eius lat.
323Věru] navíc oproti lat., + autem var.
324v den súdný] in iudicio lat., in die iudicii var.
325zvýšilos se] exaltata lat., exaltata es var.
326a] navíc oproti lat., + et var.
327A aj] Ecce lat., et ecce var.
328neškodí] nocebit lat.
329sú v knihách nebeských] scripta sunt in caelis lat.
330vzradova] radouawẛe rkp.
331pane, otče] Pater, Domine lat., Domine, Pater var.
332vidíte] vidita rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).