Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B1rB1vB2rB2vB3rB3vB4rB4vC1r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[B3r]číslo strany rukopisu

O běhu a hnutí této kométy a které znamení nebeské zchodila.

začátek komentované pasážeJaký bykonec komentované pasáže[147]Jaký by: YAkýby tato kométa běh svuoj měla aneb[148]aneb: a neɓ po začátek komentované pasážekterých bykonec komentované pasáže[149]kterých by: kterýchby znameních nebeských se šoulala, mám za to, že začátek komentované pasážene takkonec komentované pasáže[150]ne tak: netak snadno to se vyhledati může, jak snadno jest jiných všech planét[151]planét: Planéth, třebas v světnici na polštáři sedě samým do almanachu pohleděním vyhlédati a tím se honositi, že sobě již také astronomi zuby poplákl, ale aby vejda ven a vezma v ruce instrumentacizojazyčný text příhodná a pozdvihna očí k nebi totéž[152]totéž: to též na obloze nebeské okázal a vyhledal. Hoc opus, hic labor est.cizojazyčný text Tak již začátek komentované pasážepo tomkonec komentované pasáže[153]po tom: potom almanachu se plazí, že každý astronomem býti a slouti chce. začátek komentované pasážeChtěl bychkonec komentované pasáže[154]Chtěl bych: Chtělbych se k tomu přimlouvati, začátek komentované pasážecož bykonec komentované pasáže[155]což by: cožby na mně bylo, aby za některý rok toliko zanechali vydávání těch almanachův; byla by astronomi hned vážnější i vzácnější a začátek komentované pasážemuseli bychomkonec komentované pasáže[156]museli bychom: muſelibychom se pilnějí učiti a gruntuov dokopávati. Ale majíce almanach na něj zpoléháme, rovně co oni na své Dormi securecizojazyčný text.

Po začátek komentované pasážekterých bykonec komentované pasáže[157]kterých by: kterýchby pak znamenich nebeských tato kométa se protulovala, toho jsem začátek komentované pasážes pilnostíkonec komentované pasáže[158]s pilností: ſpilnoſtij instrumenty k tomu příhodnými, totiž per radium astronomicum et globum, ex doctrina triangulorum Shaericorumcizojazyčný text vyšetřil a vyhledal, kterýžto běh tuto pořád těch všech dnuov, kterých od nás vidína býti mohla, položím.

Předkem pak znáti sluší, že tato kométa, jakž jednakaždá[159]jednakaždá: gedna každá, troji jest běh měla: První od vrchní sfery[160]sfery: Sphery, jíž primum mobilecizojazyčný text říkají, a jiné dva jí vlastně náležející, jimiž po znameních nebeských se protulovala a nahoru[161]nahoru: na horu k půlnoci velmi pospěšně se nesla.

A ačkoli mám zprávu od hodnověrných lidí, kteříž jsou ji najprvé v pondělí po druhé neděli postní, to jest druhý den měsíce března, spatřili (čemuž místo dávám), však poněvádž začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže[162]ode mne: odemne není vidína, až teprv v pátek, to jest šestý den měsíce března, zpraviv sobě instrumentacizojazyčný text, v sobotu její běh a místo jsem vy[B3v]číslo strany rukopisuhledávati

X
147Jaký by: YAkýby
148aneb: a neɓ
149kterých by: kterýchby
150ne tak: netak
151planét: Planéth
152totéž: to též
153po tom: potom
154Chtěl bych: Chtělbych
155což by: cožby
156museli bychom: muſelibychom
157kterých by: kterýchby
158s pilností: ſpilnoſtij
159jednakaždá: gedna každá
160sfery: Sphery
161nahoru: na horu
162ode mne: odemne
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).