Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B1rB1vB2rB2vB3rB3vB4rB4vC1r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

O běhu a hnutí této kométy a které znamení nebeské zchodila.

začátek komentované pasážeJaký bykonec komentované pasáže tato kométa běh svuoj měla aneb po začátek komentované pasážekterých bykonec komentované pasáže znameních nebeských se šoulala, mám za to, že začátek komentované pasážene takkonec komentované pasáže snadno to se vyhledati může, jak snadno jest jiných všech planét, třebas v světnici na polštáři sedě samým do almanachu pohleděním vyhlédati a tím se honositi, že sobě již také astronomi zuby poplákl, ale aby vejda ven a vezma v ruce instrumentacizojazyčný text příhodná a pozdvihna očí k nebi totéž na obloze nebeské okázal a vyhledal. Hoc opus, hic labor est.cizojazyčný text Tak již začátek komentované pasážepo tomkonec komentované pasáže almanachu se plazí, že každý astronomem býti a slouti chce. začátek komentované pasážeChtěl bychkonec komentované pasáže se k tomu přimlouvati, začátek komentované pasážecož bykonec komentované pasáže na mně bylo, aby za některý rok toliko zanechali vydávání těch almanachův; byla by astronomi hned vážnější i vzácnější a začátek komentované pasážemuseli bychomkonec komentované pasáže se pilnějí učiti a gruntuov dokopávati. Ale majíce almanach na něj zpoléháme, rovně co oni na své Dormi securecizojazyčný text.

Po začátek komentované pasážekterých bykonec komentované pasáže pak znamenich nebeských tato kométa se protulovala, toho jsem začátek komentované pasážes pilnostíkonec komentované pasáže instrumenty k tomu příhodnými, totiž per radium astronomicum et globum, ex doctrina triangulorum Shaericorumcizojazyčný text vyšetřil a vyhledal, kterýžto běh tuto pořád těch všech dnuov, kterých od nás vidína býti mohla, položím.

Předkem pak znáti sluší, že tato kométa, jakž jednakaždá, troji jest běh měla: První od vrchní sfery, jíž primum mobilecizojazyčný text říkají, a jiné dva jí vlastně náležející, jimiž po znameních nebeských se protulovala a nahoru k půlnoci velmi pospěšně se nesla.

A ačkoli mám zprávu od hodnověrných lidí, kteříž jsou ji najprvé v pondělí po druhé neděli postní, to jest druhý den měsíce března, spatřili (čemuž místo dávám), však poněvádž začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže není vidína, až teprv v pátek, to jest šestý den měsíce března, zpraviv sobě instrumentacizojazyčný text, v sobotu její běh a místo jsem vyhledávati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).