Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C2rC2vC3rC3vC4rC4vD1rD1vD2r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[C4r]číslo strany rukopisu

začátek komentované pasážeKterým bykonec komentované pasáže[286]Kterým by: Kterýmɓy pak osobám obzvláštně tato kométa svých učinkuov udělovala, to samým astrologuom známé býti muož, když toliko pravé těch osob nativitatescizojazyčný text[287]nativitates: Natiuitates mají. Nahoře[288]Nahoře: Na ɦoře povědíno jest[289]jest: , že vyznamenává pád a smrt velikého potentáta od západu a já trvám, že více jiným ještě vrchnostem takový pád a sjití s tohoto světa a jiná veliká z strany zdraví a jich panství a předsevzetí nebezpečenství nastávati budou, jako předně těmto, jichž jména počtem spuosobem Pythagoritským položím a žádného jmenovati nebudu.

Prvního potentáta, jemuž tato kométa smrtí hrozí, jest počet 216.

Druhého, jemuž zdvihnutí války s jeho velikou škodou ukazuje, též starosti a nebezpečenství veliké při zdraví a statku, jest počet 343.

Třetího, jemuž veliké práce, jednání s nepřáteli a odnětí díl jeho důstojenství, války a hadrunky[290]hadrunky: ɦadrunky, též i zdraví nedostatek a ouraz těžký v hlavu, ač se do boje pustí, svědčí, počet jest[291]jest: 1331.

Čtvrtého, jehož počet menší jest 121, bude moci nějaké slávy a duostojenství dojíti, též i spříznění s velikými potentáty, kteříž ho vyzdvihnouti chtíti budou, ale že velikou v tom překážku od jiných míti bude, začátek komentované pasážeskůro bychkonec komentované pasáže[292]skůro bych: ſkůrobych pochyboval, by co dojíti mohl, nebo i válečným spuosobem proti němu se postavovati budou, zvlášť země poddané Bližencuom, jako jsou brabantská, flandrská, longobardská, englická začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[293]etc.: , též i jiné, kteréž jsou poddány Vodnáři. Aby se do boje roku tohoto, až i do polovice roku druhého, pustil, začátek komentované pasáženeradil bychkonec komentované pasáže[294]neradil bych: neradilbych. Pod Lvem a pod ochranou Venuše bude moci pokojného bydla užiti, ač na zdraví svém nemalého nedostatku pocítí.

Pátého, jehož počet 729, upadne v nenávist mnohých, takže i potupně o něm mluviti budou, a těžkosti pocítí od starších svých. Zdvihne válku proti zemi, jejíž počet jest 216 a drží v sobě 51, a veliké těžkosti s obou stran budou. Ourazu od železa neb hovada vystříhati se má.

X
286Kterým by: Kterýmɓy
287nativitates: Natiuitates
288Nahoře: Na ɦoře
289jest:
290hadrunky: ɦadrunky
291jest:
292skůro bych: ſkůrobych
293etc.:
294neradil bych: neradilbych
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).