Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A3rA3vA4rA4vB1rB1vB2rB2vB3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[B1r]číslo strany rukopisusmejšlejí a příjdouce k řeči co Havel k meči přílíš mnoho heraltují, že před nim skrývati a opatrovati se nenáleží, zamítajíc přitom[89]přitom: při tom všecky byliny a lékařství od Pána Boha zřízené a hrnouc toliko na samou zázračnou providenciamcizojazyčný text[90]providenciam: prowidenciam Božskou, jako by Pán Buoh vždycky a obyčejně své divy okazovati měl a jimi tak plejtvati, ješto vpravdě[91]vpravdě: w prawdě tak smejšleti není menší blud jako těch, začátek komentované pasážekteříž bykonec komentované pasáže[92]kteříž by: kteřijžby zas na odpor všech znamení Božských, o kterýchž v Písmě svatem zmínka se děje, přirozené příčiny vyhledávati se pokoušeli, jako že Mojžíš jsa uvržen do řeky zachován jest[93]jest: aneb že svatý Petr z žaláře[94]žaláře: Zialáře vysvobozen, že Samaří vysvobozena od nepřátel, že Ezechiáš v Jeruzalémě[95]Jeruzalémě: Geruzalémě od Sennacheriba vysvobozen, že zdi u Jericha[96]Jericha: Gerycha samým objitím okolo města a troubením padly, že Slunce stálo za času Josue, že za času Ezechiáše nazpátek[97]nazpátek: na zpátek postoupilo, že onen sloup oblakový a vohnivý cestu okazoval lidu izrahelskému[98]izrahelskému: Jzrahelſkému do země zaslíbené, že kométa před zkázou Jeruzaléma[99]Jeruzaléma: Geruzaléma trvala celý rok a jiné těm podobné zázraky, o nichž v zákoně Starém i Novém se vypisuje. Těch a takových zázračných znamení začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže[100]kdož by: kdožby přirozené příčiny vyhledávati a je s ními vázati chtěl, za to držím, že by o věc bezbožnou a křesťanskému[101]křesťanskému: Křeſtianſkému člověku nenáležitou se pokoušel. Protož aby jedenkaždý o takových věcech podlé náležitosti souditi uměl a mohl a ani vůle Boží, ani také umění svobodných a filozofí[102]filozofí: Philozophij velikých daruov Božích zcela[103]zcela: z cela netupil a nezamítal, vopatrně náležeti bude rozděliti ty dvoje skutky Boží, o nichž již povědíno jest. A tak i o kométách smajšleti máme, že i ony na větším díle přirozeným během a prostředkem těch parností a požáruov suchých jistým rozkazem a jistou volí Boží se rodí, trvají i také zas od očí naších odnímány bývají.

Kapitola začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže[104]3.: III. Kolikery jsou kométy?

X
89přitom: při tom
90providenciam: prowidenciam
91vpravdě: w prawdě
92kteříž by: kteřijžby
93jest:
94žaláře: Zialáře
95Jeruzalémě: Geruzalémě
96Jericha: Gerycha
97nazpátek: na zpátek
98izrahelskému: Jzrahelſkému
99Jeruzaléma: Geruzaléma
100kdož by: kdožby
101křesťanskému: Křeſtianſkému
102filozofí: Philozophij
103zcela: z cela
1043.: III.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).