Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B3rB3vB4rB4vC1rC1vC2rC2vC3r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

nevy[C1r]číslo strany rukopisupulerovaného a nevykvašeného rozumu. Má začátek komentované pasážerada bykonec komentované pasáže[216]rada by: radaby byla, aby takoví a těm podobní na pulirnu, neb šlejfernu[217]šlejfernu: ſſleyffernu, aneb[218]aneb: a neɓ k onomu doktoru, kterýž na rozumy hojil sázeje takové do močidla, odesláni byli a tam tak dlouho držáni, začátek komentované pasážeaž bykonec komentované pasáže[219]až by: ažby moc Božskou býti poznali.

Druzí v lid roztrušovati počali, začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže[220]že by: žeby dvě kométě spolu byly a s sebou se jako potýkaly. Já mohu to o sobě říci, že jsem ty všeckny dny, kterýchž toliko pro mračna vidína býti mohla, vždycky té kométy trvání[d]trvání] trwám tak pilně šetřil nechtěje jinému v tom dáti napřed, mnohokrát celú noc na ni pozor maje, avšak[221]avšak: a wſſak nemohl jsem té druhé jejich ve snách zplozené a v kotrbě zamotané kométy uhlédati. Protož nenaději se o takových, než že jsou svíčerá[222]svíčerá: s wýčerá majíce nařepenou hlavu vínem nebo chmelem na tuto vopravdovou kométu patřili, kterážto jím se dvojila, jakož takovým rády se všecky věci dvojí, o čemž Aristoteles in Problematibuscizojazyčný text disputuje. Kdo chce, nechť sobě tam přečte.

Kapitola začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže[223]5.: V. Co vyznamenává tato kométa?

Dvojím spuosobem o vyznamenání této kométy mluviti budem: physicecizojazyčný text a astrologicecizojazyčný text.

Physicecizojazyčný text šetříc toliko materí a jejího učinku, totižto že ta materí kométská jsouc v vrchní krajině zapálena a za některý čas trvající povětří dolejší náramně zahřívá a vysušuje, takže[224]takže: tak že i mnohokrát řeky a potoci přesychají, kterážto suchost příčina bývá neplodnosti, nebo země nemajíc své vláhy plodu žádného vydati nemuože, pakli co kdy se z ní vyskytne, velikou horkostí všecko uschnouti a uvadnouti musí. Protož obyčejně filozofové[225]filozofové: Filozoffowé vláhu matkou všeho zrostu a suchost macechou nazývají. A tak kométy uvozujíce suchotu na zemi ex consequenticizojazyčný text také neplodnost s sebou přinášejí, o čemž apud physicoscizojazyčný text delší jest disputací. Avšak[226]Avšak: A wſſak o této kométě nemáme se nadíti, by nám velikou nějakú neurodu[227]neurodu: nevrodu přinésti měla, než toliko zmenšení a ujma na některých věcech bude; a ač[C1v]číslo strany rukopisukoli

X
216rada by: radaby
217šlejfernu: ſſleyffernu
218aneb: a neɓ
219až by: ažby
220že by: žeby
dtrvání] trwám
221avšak: a wſſak
222svíčerá: s wýčerá
2235.: V.
224takže: tak že
225filozofové: Filozoffowé
226Avšak: A wſſak
227neurodu: nevrodu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).