Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<A4rA4vB1rB1vB2rB2vB3rB3vB4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

kon[B2r]číslo strany rukopisuci špičatý, kterážto barva Merkuriášovi se připisuje. I z[a]z] ž té příčiny tuto kométu kladu býti přirození Saturnova a Merkuriašova.

A ačkoli znám to dobře, že podlé toho, jakž jedenkaždý[113]jedenkaždý: geden každý nad druhého vostřejší a zřetedlnější zrak od Pána Boha sobě daný má, ten a takový lépe tu kométu spatřiti jest mohl, a tak dostatečnějí o ní i z strany velikosti i barvy souditi, o čemž i Seneka v šestých kníhách Naturalium quaestionumcizojazyčný text v kapitole[114]kapitole: Kap: začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže[115]11.: xj vypisuje. Však proto ani na takové spustiti se nenáleží, neb i oni pochybiti, by jakkoli vostrý zrak měli, mohou, zvlášť v tak veliké výši, kteráž jest od země na 28[116]28: xxviij tisíc[117]tisíc: Tiſýtz mil, začátek komentované pasážecož bykonec komentované pasáže[118]což by: cožby dostatečně se ukázati a dovésti mohlo. Kterúžto vysokost jak medle svým zrakem dosáhnouti mohou, an po sto krocích na výš zrak náš hned krhá a mdlí? A výš aby věc v svém pravém spuosobu a velikosti poznati mohl, nikoli vznésti se nemuož, o čemž perspectivumcizojazyčný text[119]perspectivum: Perſpectiuum dobře známo jest. A že to tak jest, nechť sobě jedenkaždý[120]jedenkaždý: geden každý příklad vezme na makovicích, kteréž někdy velmi veliké co nějaká káď budou, avšak[121]avšak: a wſſak nám velmi malé co nevelká koule se býti zdadí. I nechť pak kdo srovná tu vysokost kométskou od země s najvyššími věžemi neb horami. Kdož pak ne na samý zrak zpolihá, aby nim o přirození a velikosti kométy souditi chtěl, ale šetři také znamení, na kterémž se zapálila, a jiných hvězd a planét[122]planét: Planéth, ten a takový gruntovnějí a dostatečnějí o přirození jejím souditi muože.

A tak já nezpolehv na samý zrak muoj, jejž z daru Pána Boha všemohoucího dosti dobrý mám, jej jsem pojistil nalezv začátek kométy v vyzdvížení Saturnovým a při hvězdách na větším díle přirození Saturna a Merkuria a malo Mársova, protož svobodně položil jsem přirození její býti Saturnova a Merkuriášova a velmi málo Marsova.

Co se dotýče příčin, z začátek komentované pasážekterých bykonec komentované pasáže[123]kterých by: kterýchby pošla kométa, těmi nebudu se již nyní zanepráždňovati[124]zanepráždňovati: zaneprážďňowati, abych neprodlil. Pospíším radějí k vyznamenání jejim, neb vím a znám, že všickni najvíc toho toliko žádostiví jsou a příčiny ad philosophorum scholascizojazyčný text odešly. Toliko toto krátce voznámím, že ta veliká a hrozná hromobití při konci roku předešlého a potom větrové náramně velicí a dosti dlou[B2v]číslo strany rukopisuho

X
az] ž
113jedenkaždý: geden každý
114kapitole: Kap:
11511.: xj
11628: xxviij
117tisíc: Tiſýtz
118což by: cožby
119perspectivum: Perſpectiuum
120jedenkaždý: geden každý
121avšak: a wſſak
122planét: Planéth
123kterých by: kterýchby
124zanepráždňovati: zaneprážďňowati
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).