Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C1rC1vC2rC2vC3rC3vC4rC4vD1r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

Ni[C3r]číslo strany rukopisukdáť jest pomsty neušel[266]neušel: nevſſel, kdožkoli[267]kdožkoli: kdož koli tím zpuosobem s Pánem Bohem žertovati chtěl: Pán Buoh nebude posmiván.

Protož, jakž jsem pověděl, strach jest, aby nás veliké zlé nepřikváčilo a aby ještě za naší paměti říše slávy a duostojenství svého nepotratila a jinému k západu a poledni od nás dáno nebylo. Říkáme latině: „Omnia redeunt ad suum principium.cizojazyčný text“ A Aristoteles in Primo politicorumcizojazyčný text napsal: „Si quis ab initio rerum originem inspiciat, optime discernet.cizojazyčný text“ „Kudy sem, tudy zas.“

Co se Merkuria s Saturnem dotýče zprávcuov předních kométy, ti nějaká práva neb ustanovení lidská uvozovati a je tvrditi chtíti budou anebo[268]anebo: a nebo snad židy[269]židy: Zidy urputilejší v svém Zákonu učiní. Saturnuscizojazyčný text zajisté s Merkuriašem pro jejich ceremonie a jiné příčiny od hvězdářuov jim se připisuje, Jupiter pak dobrých a v víře Kristové stálých pán a zprávce jest, kterýž ačkoli nyní v svém domu stojí a s jinými v jejich puntu nedrží, však velmi strašlivý a starostlivý jest a v pokoji doma sedě a žadnýmu neškodě, nýbrž krotě jiných vsteklost svým dobrotivým paprskem pokoje užiti nemuož. Tak musí na tomto světě bídném dobří a pobožní rozličná protivenství a outisky trpěti. začátek komentované pasážePo tomkonec komentované pasáže[270]Po tom: Potom pak zlém korunu neuvadlou[271]neuvadlou: nevwadlau všickni takoví příjmou, však tak jestliže[272]jestliže: geſtli že v poznalé pravdě a v vyznání jména Božího až do konce setrvají.

Z strany Turka nepřítele všeho křesťanstva[273]křesťanstva: Křeſtianſtwa, toto také spatřiti[e]spatřiti] ſpaiřiti mohu: Poněvádž také Márs jejich vyznamenavatel a significatorcizojazyčný text[274]significator: Significátor roku tohoto velmi silen a zuořiv jest, že on také velice jich proti nám pozdvíhne a mnoho jistě provesti bude moci, zvlášť když vejde na znamení Lva. Strach, aby nepřišla revolucí[275]revolucí: Reuolucij oné porážky veliké, kteráž se stala před lety 29, kdež i Řím vobležen, vzat a dobyt byl. Zatmění Slunce roku tohoto, jehož také Márs pánem jest[276]jest: , tomu všemu velmi nápomocno bude, jehožto učinkové hned po zatmění patrně a silně téměř za 8 měsicuov se vylévati počnou, o čemž bezpochyby[277]bezpochyby: ɓez pochyby jiní psáti budou. Já pak na ten čas toho při tom zanechám, neb bych chtěl co více psáti. Quantum scire licet, non tantum dicere fas est.cizojazyčný text

Neduhy na tělech lidských najvíc ty rozmnožovati se bu[C3v]číslo strany rukopisudou,

X
266neušel: nevſſel
267kdožkoli: kdož koli
268anebo: a nebo
269židy: Zidy
270Po tom: Potom
271neuvadlou: nevwadlau
272jestliže: geſtli že
273křesťanstva: Křeſtianſtwa
espatřiti] ſpaiřiti
274significator: Significátor
275revolucí: Reuolucij
276jest:
277bezpochyby: ɓez pochyby
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).