Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<A4rA4vB1rB1vB2rB2vB3rB3vB4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

konci špičatý, kterážto barva Merkuriášovi se připisuje. I z té příčiny tuto kométu kladu býti přirození Saturnova a Merkuriašova.

A ačkoli znám to dobře, že podlé toho, jakž jedenkaždý nad druhého vostřejší a zřetedlnější zrak od Pána Boha sobě daný má, ten a takový lépe tu kométu spatřiti jest mohl, a tak dostatečnějí o ní i z strany velikosti i barvy souditi, o čemž i Seneka v šestých kníhách Naturalium quaestionumcizojazyčný text v kapitole začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže vypisuje. Však proto ani na takové spustiti se nenáleží, neb i oni pochybiti, by jakkoli vostrý zrak měli, mohou, zvlášť v tak veliké výši, kteráž jest od země na 28 tisíc mil, začátek komentované pasážecož bykonec komentované pasáže dostatečně se ukázati a dovésti mohlo. Kterúžto vysokost jak medle svým zrakem dosáhnouti mohou, an po sto krocích na výš zrak náš hned krhá a mdlí? A výš aby věc v svém pravém spuosobu a velikosti poznati mohl, nikoli vznésti se nemuož, o čemž perspectivumcizojazyčný text dobře známo jest. A že to tak jest, nechť sobě jedenkaždý příklad vezme na makovicích, kteréž někdy velmi veliké co nějaká káď budou, avšak nám velmi malé co nevelká koule se býti zdadí. I nechť pak kdo srovná tu vysokost kométskou od země s najvyššími věžemi neb horami. Kdož pak ne na samý zrak zpolihá, aby nim o přirození a velikosti kométy souditi chtěl, ale šetři také znamení, na kterémž se zapálila, a jiných hvězd a planét, ten a takový gruntovnějí a dostatečnějí o přirození jejím souditi muože.

A tak já nezpolehv na samý zrak muoj, jejž z daru Pána Boha všemohoucího dosti dobrý mám, jej jsem pojistil nalezv začátek kométy v vyzdvížení Saturnovým a při hvězdách na větším díle přirození Saturna a Merkuria a malo Mársova, protož svobodně položil jsem přirození její býti Saturnova a Merkuriášova a velmi málo Marsova.

Co se dotýče příčin, z začátek komentované pasážekterých bykonec komentované pasáže pošla kométa, těmi nebudu se již nyní zanepráždňovati, abych neprodlil. Pospíším radějí k vyznamenání jejim, neb vím a znám, že všickni najvíc toho toliko žádostiví jsou a příčiny ad philosophorum scholascizojazyčný text odešly. Toliko toto krátce voznámím, že ta veliká a hrozná hromobití při konci roku předešlého a potom větrové náramně velicí a dosti dlouho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).