Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A2vA3rA3vA4rA4vB1rB1vB2rB2v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

nepo[A4v]číslo strany rukopisuslušným ukážíc pohrozí a pokyvlí, potom jí zas na jisté místo vloží, tak také nebeský Otec a Pán Bůh náš kométu a jiná znamení jistého na nás hněvu nám před oči postavovati a jimi pohrozíc zas od očí naších odnímati ráčí.

Tím způsobem téměř Joannes Damascenus librocizojazyčný text začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže[77]2.: ij kapitola[78]kapitola: ka: začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže[79]7.: vij vypsal (kdo chce, muož sobě přečísti), že pak Pán Bůh bez všelijaké věci přirozené a, jako latině říkáme, immediatecizojazyčný text muož a moc má všecko, což jeho svaté milosti se líbí, stvořiti a učiniti, o tom žádný křesťan[80]křesťan: Křeſtian nepochybuje, neb nám Starý zákon ukazuje, že veškeren svět z ničehéhož stvořiti jest ráčil a ruka jeho není ukrácena, aby i nyní takového neb tomu podobného díla a skutku učiniti nemohl aneb[81]aneb: a neb aby kométy a jiných zázračných znamení bez všelijaké materie učiniti nemohl, jako i déšť začátek komentované pasážebeze všehokonec komentované pasáže[82]beze všeho: ɓezewſſeho mračna divně dolů seslati, vohni přikázati, aby nepálil, jako o třech mládencích do vohnivé peci uvržených čteme. Potom že Pán Buoh také skrze jisté a přirozené prostředky během přirozeným a obyčejným, čemuž latině říkáme generaliter etcizojazyčný text[83]et: & per causas secundascizojazyčný text, činí, řídí a zpravuje, o tom také nenaději se, by kdo pochyboval, nebo ourodnou zemi činí skrze příhodné deště a povětří zpuosobné, též i skrze práci lidskou, rozmnožení všech živočichuov skrze spojení obojího pohlaví, den skrze Slunce vycházení, noc skrze západ, ba i člověka výstříha od pádu a nebezpečenství někdy skrze anjela svého, někdy skrze člověka. Ješto sic jaká jest[84]jest: všemohúcnost jeho! začátek komentované pasážeMohl bykonec komentované pasáže[85]Mohl by: mohlby bez spojení tělesného plod i bez svlažování země a bez lidské práce a starosti ourodu z země vyvesti, ale nechce běhu přirozeného, od něho s počátku nařízeného zrušiti, začátek komentované pasáželeč bykonec komentované pasáže[86]leč by: lečby obzvláštně svou moc ukázati chtěl, jako když za času Josue Slunci státi rozkázal a témuž za času Ezechiáše vo dvadceti gráduov nazpátek[87]nazpátek: na zpátek postoupiti.

Nacházejí se pak nyní někteří z Epikurovy školy, kteříž chtějíce všecko příliš theologicecizojazyčný text súditi druhý tento skutek Božský zcela zamítají a k Božskému zázračnému opatrování všecko hrnú, jako by immediata providentiacizojazyčný text[88]providentia: prouidentia Dei contra secundarum causarum ordinemcizojazyčný text všecko zpravováno a opatrováno býti mělo. Jakož z toho cechu jsou ti, kteříž o morním nakažení tak

X
772.: ij
78kapitola: ka:
797.: vij
80křesťan: Křeſtian
81aneb: a neb
82beze všeho: ɓezewſſeho
83et: &
84jest:
85Mohl by: mohlby
86leč by: lečby
87nazpátek: na zpátek
88providentia: prouidentia
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).