Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A4r]číslo strany rukopisu

Kapitola začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže[62]1.: I. Co jest kométa podlé filozofuov[63]filozofuov: Filozoffuow?

Kométa[64]Kométa: KOméta, jakž tomu chce Aristoteles, nic jiného není nežli sebrání parností zemských a požárův suchých, tučných a klejovatých, kteréžto mocí slunečnou a jiných hvězd vzhůru do najvyšší krajiny, kteráž velmi horká jest[65]jest: , vznešeny, tam se zapalují a tak dlouho hoří, dokád ty parnosti vytrvati mohou, kteréžto když zcela[66]zcela: z cela shoří, hned také víc[67]víc: wijtz kométa vidína nebývá, jakož pak na voko sami to vidáme, když najprv kométa osvěcovati a zapalovati se počíná, že bude velmi malá, potom čím dále vždy větčí a potom zas vždy jí ubývá, až pak i zmizí, což i při této kométě jedenkaždý[68]jedenkaždý: geden každý to spatřiti mohl.

Kapitola začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže[69]2.: II. Co jest kométa podlé teologuov[70]teologuov: Theologuow a vykladačuov Písma svatého?

začátek komentované pasážeCo bykonec komentované pasáže[71]Co by: COby kométa byla a z začátek komentované pasážečeho bykonec komentované pasáže[72]čeho by: čehoby se rodila, pokadž lidský rozum k tomu postačiti mohl, jest již povědíno a tak za to držíno již téměř od dvou tisíce let[73]let: Leth. Ale křesťanským[74]křesťanským: Křeſtianſkým během a podlé teologuov[75]teologuov: Theologuow a vykladačuov Písma svatého muožem a máme držeti a smysliti, že kométa jest dílo a skutek nový samého Pána Boha někdy bez všelijakého prostředku a materí přirozené (a to velmi řídko), někdy prostředkem přirozeným (a to na větším díle) učiněný a nám vystavený proto, aby nám věci budoucí a hněv veliký Boží předpovídal a oznamoval, kteréžto dílo a skutek vykonaje vůli a rozkaz svého stvořitele od očí naších zas se odnímá. Rovně jako otec aneb[76]aneb: a neɓ matka vezmouce metlu, ji dítkám nepo[A4v]číslo strany rukopisuslušným

X
621.: I.
63filozofuov: Filozoffuow
64Kométa: KOméta
65jest:
66zcela: z cela
67víc: wijtz
68jedenkaždý: geden každý
692.: II.
70teologuov: Theologuow
71Co by: COby
72čeho by: čehoby
73let: Leth
74křesťanským: Křeſtianſkým
75teologuov: Theologuow
76aneb: a neɓ
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).