Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A3rA3vA4rA4vB1rB1vB2rB2vB3r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

smejšlejí a příjdouce k řeči co Havel k meči přílíš mnoho heraltují, že před nim skrývati a opatrovati se nenáleží, zamítajíc přitom všecky byliny a lékařství od Pána Boha zřízené a hrnouc toliko na samou zázračnou providenciamcizojazyčný text Božskou, jako by Pán Buoh vždycky a obyčejně své divy okazovati měl a jimi tak plejtvati, ješto vpravdě tak smejšleti není menší blud jako těch, začátek komentované pasážekteříž bykonec komentované pasáže zas na odpor všech znamení Božských, o kterýchž v Písmě svatem zmínka se děje, přirozené příčiny vyhledávati se pokoušeli, jako že Mojžíš jsa uvržen do řeky zachován jest aneb že svatý Petr z žaláře vysvobozen, že Samaří vysvobozena od nepřátel, že Ezechiáš v Jeruzalémě od Sennacheriba vysvobozen, že zdi u Jericha samým objitím okolo města a troubením padly, že Slunce stálo za času Josue, že za času Ezechiáše nazpátek postoupilo, že onen sloup oblakový a vohnivý cestu okazoval lidu izrahelskému do země zaslíbené, že kométa před zkázou Jeruzaléma trvala celý rok a jiné těm podobné zázraky, o nichž v zákoně Starém i Novém se vypisuje. Těch a takových zázračných znamení začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže přirozené příčiny vyhledávati a je s ními vázati chtěl, za to držím, že by o věc bezbožnou a křesťanskému člověku nenáležitou se pokoušel. Protož aby jedenkaždý o takových věcech podlé náležitosti souditi uměl a mohl a ani vůle Boží, ani také umění svobodných a filozofí velikých daruov Božích zcela netupil a nezamítal, vopatrně náležeti bude rozděliti ty dvoje skutky Boží, o nichž již povědíno jest. A tak i o kométách smajšleti máme, že i ony na větším díle přirozeným během a prostředkem těch parností a požáruov suchých jistým rozkazem a jistou volí Boží se rodí, trvají i také zas od očí naších odnímány bývají.

Kapitola začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže Kolikery jsou kométy?

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).