Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B4rB4vC1rC1vC2rC2vC3rC3vC4r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[C2r]číslo strany rukopisuhousenek rozplodí, také i ženskému pohlaví velikými nedostatky a plodu potracením hrozí, učiní také nedostatek v ptactvu, rybách, domácích i lesních hovadech. A mímo tyto všecky věci již dotčené ještě velmi mnoho právuom, zvýklostem a náboženství znamená netoliko[243]netoliko: ne toliko že na znamení Váhy, kteréž sacrorum etcizojazyčný text[244]et: & religionum mutationescizojazyčný text podlé vysvědčení Ptolomea znamenává, ale také že jest v třetím domu figuory nastání nového měsíce dubna a ještě víc, že to sjití všech planét[245]planét: Planéth krom Jupitera v devátém domu, kterýž jest[246]jest: také víry a náboženství, stalo se odporným paprskem urážejíce kométu, což vše jiného nevyznamenává než nějaké při právích, víře a náboženství napravování. A ačkoli Saturnus s Merkuriášem přední jsú zprávcové kométy, jakž již prvé povědíno, však ti bez Mársova tovarystva nic začínati nebudou, ale radou se jeho zpravovati, neb i od něho do svého domu přijati jsou a Márs jako pán a hospodář v tom sjití předek a plac drží a Merkuriáše užívá jako nějakého legáta velmi lstivého a podvodného, aby on svú praktikou ruoznicem příčinu dal. Ale nevím, kterak Merkurius v té legací Mársově velmi jest nestálý, strašlivý, mdlý a nedostatečný, nebo jda od něho najprv k Saturnovi, potom k Vénuši, prvé než k ní dojde, dvakrát zas nazpátek k Mársovi se navrátí, jako by nesměl toho všeho, což mu Márs poručil, vykonati. A Márs jsa velmi silen a zuořiv vždy ho ponouká a nabízí a napřed strká za nim poznenáhlu jda, jednák velikou chtivostí k brzo vykonání svého předsevzetí předbíhá, ale by co Merkurius svou praktikou provésti mohl, toho nenacházím. A protož Márs vida jeho nestálost samotně s mocí velikou přistoupí a velmi rychle všudy všecko turbovati bude, práva, zvyklosti a religí předně vyhlazovati, privilegia, svobody a smlouvy neb erbanuňky rušiti a v nic obraceti a nový spuosob duostojenství vyzdvihovati, nápodobně jako někdy za Diokleciána velikého tyrana[247]tyrana: Tyranna a protivníka křesťanuov[248]křesťanuov: Křeſtianuow léta[249]léta: Létha od narození Pána Krista smírce a přímluvce jedinkého našeho začátek komentované pasáže288.konec komentované pasáže[250]288.: CCLXXXVIII, kterýž chtěje prvnější spuosob

X
243netoliko: ne toliko
244et: &
245planét: Planéth
246jest:
247tyrana: Tyranna
248křesťanuov: Křeſtianuow
249léta: Létha
250288.: CCLXXXVIII
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).