Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A3v]číslo strany rukopisuse zastírají a nevědí nebožátka neb nemyslí na to, že ten kterýž jim ouřad apoštolský dal, kterýž i Ducha svatého na ně seslal a kázal po všem světě jíti a kázati evangelium všemu stvoření, pánem a dařitelem svobodných umění jakožto darův svých býti ráčil, a protož obdařil je hned spolu uměním pravým, gruntovním a pořádným, a to divně, bez všelijaké předešle dialektiky, jako i to, že mluvili rozličnými jazyky, jimž jsú se nikdá neučili[39]neučili: nevčili, a tak tim způsobem hned spolu cum hac coelesti doctrina veracizojazyčný text[40]vera: uera methodus docendi, cuius suprascriptuscizojazyčný text[41]suprascriptus: S. S. non fuit imperitus illis inspirata fuit, et cum eiusmodi immediate inspirata doctrina non ampliuscizojazyčný text[42]amplius: ampli9 nobis detur necesse est nos ordinem etcizojazyčný text[43]et: & methodum coelestis doctrinae discere ex artibus dicendi, sine quibus nihil recte, ordine etcizojazyčný text[44]et: & perspicue, neque disci, neque doceri potestcizojazyčný text. Protož zbytečná a daremná jest takových všech výmluva a není než pouhé své neumělosti[45]neumělosti: nevměloſti zastírání. Proč? Poněvádž se artibuscizojazyčný text[46]artibus: Artybus učiti nechtí neb ještě jiným je tupí, jako by jich potřeba k slovu Božímu nebylo. Zastírajíce se tím příkladem apoštolským sami tak učení nejsou ani tak dialecticecizojazyčný text[47]dialectice: Dialektýce píší, jako i oni. Svatý Pavel velí biskupa takového voliti, začátek komentované pasážekterýž bykonec komentované pasáže[48]kterýž by: kterýžɓy byl příhodný k učení, musíť tehdy nebyti z hovězí školy, vod pluhu neb vod vratidla.

Ale nebudu jich více na ten čas refutovati[49]refutovati: reffutowati a začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže[50]Vaši Milosti: waſſymiloſti tim darmo zanepraždňovati[51]zanepraždňovati: zanepražďnowati, neb vim, že začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže[52]Vaši Milosti: waſſymiloſti to všecko mnohem lépe známe jest, než bych já o tom mluviti neb smysliti uměl. Než začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže[53]Vaši Milosti: waſſymiloſti prosím, že podlé své přirozené náklonnosti a lásky, kterouž k takovým uměním, jsouce v nich sami dobře vyučeni, i také k těm, kteříž jich následují, míti ráčíte, tuto mou práci, ač vpravdě[54]vpravdě: w prawdě chaternou, však upřímým srdcem začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže[55]Vaši Milosti: waſſymiloſti oddanou, přijíti a v dobré obrátiti i také proti takovým všech umění tupitelům ji i osobu mou chrániti ráčíte. Byl jsem toho umyslu, abych celou knížku o všech kométách vydal, jíž sem i sepsal, ale z jistých příčin musil sem ji zanechati a toliko toto nyní vydati. A s tím začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže[56]Vaši Milosti: waſſymiloſti žádám zdraví dlouhého a panování šťastného[57]šťastného: ſſtiaſtnéɦo.

Datumcizojazyčný text v Praze v Bílou sobotu[58]sobotu: Sobothu léta[59]léta: Létɦa začátek komentované pasáže1556.konec komentované pasáže[60]1556.: LVI.

Vaši Milosti povolný mistr Tadeáš Hájek začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[61]etc.:

X
39neučili: nevčili
40vera: uera
41suprascriptus: S. S.
42amplius: ampli9
43et: &
44et: &
45neumělosti: nevměloſti
46artibus: Artybus
47dialectice: Dialektýce
48kterýž by: kterýžɓy
49refutovati: reffutowati
50Vaši Milosti: waſſymiloſti
51zanepraždňovati: zanepražďnowati
52Vaši Milosti: waſſymiloſti
53Vaši Milosti: waſſymiloſti
54vpravdě: w prawdě
55Vaši Milosti: waſſymiloſti
56Vaši Milosti: waſſymiloſti
57šťastného: ſſtiaſtnéɦo
58sobotu: Sobothu
59léta: Létɦa
601556.: LVI.
61etc.:
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).