Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A2rA2vA3rA3vA4rA4vB1r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

začá[A3r]číslo strany rukopisutkuov, jež zde z povinnosti naší a z vuole Boží poznati a jim se vyučovati máme. Nebo začátek komentované pasážeproč bykonec komentované pasáže[27]proč by: pročby člověk v tomto světě, rovně co na nějakém pěkném palácu ozdobeném rozličnými a přeušlechtilými věcmi postaven byl, kdyby neměl díla toho Božího, přejasných a přeušlechtilých světel nebeských a jiných věcí i v tomto dolejším světě stvořených, spatřovati a vyhledávati? Zdaliž darmo Pán Buoh člověka rozumem obdařiti ráčil? Však patření a vyhledávaní těch věcí naší mysli pozdvihuje k poznání Božímu, jeho moudrosti, slávy, moci a dobroty. Jakož v Knihách sapienciecizojazyčný text v začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže[28]13.: xiij kapitole[29]kapitole: Ka: napsáno stojí: „A magnitudine speciei etcizojazyčný text[30]et: & creaturae cognoscibiliter potest creator videricizojazyčný text[31]videri: uideri.cizojazyčný text“ Poněvádž pak Pán Buoh všemohoucí opět nám skrze jiné dílo své moc svou a hněv svůj ukazovati ráčí nám před oči kométu těchto minulých dnův postaviv, abychom obojima očima vnitřníma i zevnitřníma na ni patřili.

I jsa od některých svých přátel napomenut a jako přinucen, abych něco o takové kométě napsal, tak sem učinil a její spůsob a vyznamenání podlé nedostatečnosti své, pokudž mi Pán Bůh z toho umění uděliti ráčil, vypsav ke jménu začátek komentované pasážeVaší Milostikonec komentované pasáže[32]Vaší Milosti: waſſjmiloſti jsem ji vydal z žádné jiné příčiny, než abych za takovou křesťanskou[33]křesťanskou: Křeſtianſkau lásku a zvláštní přívětivost, kterouž ke mně nakloněni býti ráčíte, jakéž takéž znamení vděčnosti na ten čas dokázal. A ačkoli vím, že začátek komentované pasážene všemkonec komentované pasáže[34]ne všem: newſſem tato má práce a sepsáni libiti se bude, zvlášť těm, kteříž z hovězí školy pošli a nenaučivše se sami nic, všecka svobodná umění tupí a je spolu i nás, kteříž jich následovníci jsme, lidem prostým v vošklivost uvozují štrafujíce[35]štrafujíce: ſſtraffugjce gramatiku a dialektiku a jiné artescizojazyčný text a nás tím dotýkajíce, začátek komentované pasážeže bychomkonec komentované pasáže[36]že bychom: žebychom Pána Boha v ních hledali, však já na tom přestanu a dosti míti budu, jestliže toliko začátek komentované pasážeVaší Milostikonec komentované pasáže[37]Vaší Milosti: waſſijmiloſti a jiným také, kteříž taková umění sobě jinák než oni vážiti umějí, práce má tato, ač malá, líbiti se bude.

Ti kteříž tak svobodně a nestydatě artescizojazyčný text tupí, ten najtužší proti nám šíp míti se zdadí, že apoštolé mnohotvářným těm uměním se nikdá neučili[38]neučili: nevčili, a proto k ouřadu apoštolskému povoláni byli. Za tím již za vším co za nějakou pevnú pavézou neb šancem tuhým leží a tím samým

X
27proč by: pročby
2813.: xiij
29kapitole: Ka:
30et: &
31videri: uideri
32Vaší Milosti: waſſjmiloſti
33křesťanskou: Křeſtianſkau
34ne všem: newſſem
35štrafujíce: ſſtraffugjce
36že bychom: žebychom
37Vaší Milosti: waſſijmiloſti
38neučili: nevčili
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).