Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B3vB4rB4vC1rC1vC2rC2vC3rC3v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[C1v]číslo strany rukopisukoli suchý rok tento bude, však vínu, žitu[228]žitu: Zitu a vobilí škody veliké nepřinese, nébrž o vínu držím, že velmi dobrá (jako kterého roku) a dobře vyzralá budou. Na vovsu, ječmenu, hrachu, bobu, prosu začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[229]etc.: ujma nemalá bude, zvlášť co jeří vsíto jest, ač vpravdě žito[230]žito: Zito a pšenice na mnoha místech téměř zcela[231]zcela: z cela vyprahne a vyhoří. Protož kdož bude chtíti, bude moci příkladem Thálesa filozofa[232]filozofa: Philozoffa se v tom opatřiti. Vyznamenává nám také tato kométa větry časté, prudké a silné, jichž na větším díle již pominulo, též časté bouřky, blýskání a hřímání, povětří nakažení a z toho mor a nemoci rozličné, rozplození kobylek, červuov a jiných žížal, kteréž pocházejí z porušení povětří a horkosti a suchosti, války, rozbroje, pozdvižení jedněch proti druhým, zrady, smrt některého velikého potentáta aneb[233]aneb: a neb paní. A ty jsou téměř učinkové, o nichž physicecizojazyčný text z této kométy mluviti muožeme.

začátek komentované pasážeCo bykonec komentované pasáže[234]Co by: Coby pak podlé astrologuov vyznamenávati měla, tu potřebí jest další pozor míti, zvlášť poněvádž astrologuscizojazyčný text nad fysika[235]fysika: Phyſika něco výš předpověděti muože, totiž kterým osobám neb krajinám takové věci přicházeti mají, maje toliko známé jejich nativitatescizojazyčný text[236]nativitates: Natiuitátes. Musí tehdy astrologuscizojazyčný text šetřiti znamení, po kterých se kométa protulovala, též i které a jaké jiných hvězd a planét[237]planét: Planéth k sobě patření měla, potom také v kterém domu figuory nebeské jest[238]jest: obývala a naposledy, jaké zprávce a pány měla. I pováživ toho všeho a což za potřebu jsem býti uznal, nacházím, že tato kométa mímo to, což o povětří svrchu physicecizojazyčný text povědíno jest[239]jest: , i astrologicecizojazyčný text totéž[240]totéž: to též všecko vyznamenává: hrozí pád a smrt veliké hlavě od strany západní. A Háli v svých Kněhách[241]Pravděpodobně se jedná o dílo středověkého egyptského astronoma Aliho ibn Ridwana (asi 988–1061) ALBOHAZEN HALY FILII ABENRAGEL LIBRI DE IVDICIIS ASTROrum, ſumma cura & diligenti ſtudio de extrema barbarie uindicati, ac latinitati donati, per Antonium Stupam Rhoetum Praegallienſem (Basilej: Officina Henrichi Petri, 1561). dokládá, že vyznamenává smrt syna králova v nějaké porážce, též zrady, mordy, války, pozdvižení poddaných proti panům svým, tajné a divné praktiky, vošemetnosti, neupřímnosti[242]neupřímnosti: nevpřijmnoſti veliké mezi lidmi, vazby dobrých lidí, škody na kupectví, na moři tonutí častá pro veliké pozdvižení moře od větruov, nebezpečenství na cestách od loupežníkuov, jichž tato kométa jako motejl

X
228žitu: Zitu
229etc.:
230žito: Zito
231zcela: z cela
232filozofa: Philozoffa
233aneb: a neb
234Co by: Coby
235fysika: Phyſika
236nativitates: Natiuitátes
237planét: Planéth
238jest:
239jest:
240totéž: to též
242neupřímnosti: nevpřijmnoſti
241Pravděpodobně se jedná o dílo středověkého egyptského astronoma Aliho ibn Ridwana (asi 988–1061) ALBOHAZEN HALY FILII ABENRAGEL LIBRI DE IVDICIIS ASTROrum, ſumma cura & diligenti ſtudio de extrema barbarie uindicati, ac latinitati donati, per Antonium Stupam Rhoetum Praegallienſem (Basilej: Officina Henrichi Petri, 1561).
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).