Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A2rA2vA3rA3vA4rA4v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

histo[A2v]číslo strany rukopisurici, co filosofové a lékaři svým vtipem jsou nedosáhli a k čemu nepřišli?

A ať o umění hvězdářském toliko povím: Kam jest[19]jest: se vtip lidský nevznesl, aby netoliko což v dolejším tomto světě jest spatřoval a vyhledával, ale také i co na obloze nebeské? A což najdivnějšího při člověku jest, aby netoliko nynější věci, ale také i budoucí po několika, třebas tisíci letech předzvězoval? Ješto tim samým, jakž Cicero praví, najblíže ku Pánu Bohu se přirovnati můžeme, nebo buducích věcí předzvědění vlastně samému Pánu Bohu náleží. Avšak[20]Avšak: A wſſak i člověku na díle toho velikého daru uděliti ráčil, že skrz umění hvězdářské běh planét[21]planét: Planéth a hvězd, též zatmění Slunce a Měsíce a jiné mnohé věci, třebas po tisíci letech dokonále a gruntovně netoliko kterého roku a dne, ale i kterou hodinu a chvíli státi by se měly, vyzvěděti a vyhledati může, jakož pak to již všem známé jest, že vždycky tu hodinu a chvíli, kterouž kladou býti zatmění, tak a nejinák[22]nejinák: ne ginák se stává. Snaší se u mne, že nad ten dar mimo to, což Pán Buoh věrným svým připravil, větší býti nemůž.

Ty pak všecky věci, ačkoli veliké jistě a znamenité jsou a jich velice jakožto velikých darův Božích od Pána Boha vděční býti máme a jemu velice děkovati, že v této porušitedlnosti takovými dary nás, ač nehodné, opouštěti neráčí, však přirovnajíce všecka naše umění, jakkoli[23]jakkoli: yak koli vysoká, k onomu, jimž obdařeni budeme v onom budoucím životě, velmi chaterná a lehká jsou, nebo my tam teprv netoliko věci všecky stvořené v své bytnosti a podstatě, ale i příčiny pravé a radu[24]radu: raddu Boha Otce v stvoření těch věcí poznáme a patřiti budeme tváři v tvář podlé řeči svatého[25]svatého: Sw: Pavla.

Zde těch všech věcí velmi malý začátek a jako stín nějaký jest, o čemž i Aristoteles přirovnávaje nedostatek vtipu našeho k věcem přirozeným velmi pěkně napsal takto: „Sicut se habet oculus nycticoracis ad lumen Solis, sic se habet intellectus humanus ad ea, que manifestissima sunt in natura.cizojazyčný text“ To jest: „Jako zrak netopýře mdlí a krhá k blesku slunečnému, tak nápodobně rozum náš mdlý jest v vyhledávaní věcí přirozených a jim vyrozumění.“ Avšak[26]Avšak: A wſſak my k onomu dokonalému umění přijíti nebudeme moci bez těchto začá[A3r]číslo strany rukopisutkuov,

X
19jest:
20Avšak: A wſſak
21planét: Planéth
22nejinák: ne ginák
23jakkoli: yak koli
24radu: raddu
25svatého: Sw:
26Avšak: A wſſak
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).