Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A2vA3rA3vA4rA4vB1rB1vB2rB2v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

neposlušným ukážíc pohrozí a pokyvlí, potom jí zas na jisté místo vloží, tak také nebeský Otec a Pán Bůh náš kométu a jiná znamení jistého na nás hněvu nám před oči postavovati a jimi pohrozíc zas od očí naších odnímati ráčí.

Tím způsobem téměř Joannes Damascenus librocizojazyčný text začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitola začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže vypsal (kdo chce, muož sobě přečísti), že pak Pán Bůh bez všelijaké věci přirozené a, jako latině říkáme, immediatecizojazyčný text muož a moc má všecko, což jeho svaté milosti se líbí, stvořiti a učiniti, o tom žádný křesťan nepochybuje, neb nám Starý zákon ukazuje, že veškeren svět z ničehéhož stvořiti jest ráčil a ruka jeho není ukrácena, aby i nyní takového neb tomu podobného díla a skutku učiniti nemohl aneb aby kométy a jiných zázračných znamení bez všelijaké materie učiniti nemohl, jako i déšť začátek komentované pasážebeze všehokonec komentované pasáže mračna divně dolů seslati, vohni přikázati, aby nepálil, jako o třech mládencích do vohnivé peci uvržených čteme. Potom že Pán Buoh také skrze jisté a přirozené prostředky během přirozeným a obyčejným, čemuž latině říkáme generaliter etcizojazyčný text per causas secundascizojazyčný text, činí, řídí a zpravuje, o tom také nenaději se, by kdo pochyboval, nebo ourodnou zemi činí skrze příhodné deště a povětří zpuosobné, též i skrze práci lidskou, rozmnožení všech živočichuov skrze spojení obojího pohlaví, den skrze Slunce vycházení, noc skrze západ, ba i člověka výstříha od pádu a nebezpečenství někdy skrze anjela svého, někdy skrze člověka. Ješto sic jaká jest všemohúcnost jeho! začátek komentované pasážeMohl bykonec komentované pasáže bez spojení tělesného plod i bez svlažování země a bez lidské práce a starosti ourodu z země vyvesti, ale nechce běhu přirozeného, od něho s počátku nařízeného zrušiti, začátek komentované pasáželeč bykonec komentované pasáže obzvláštně svou moc ukázati chtěl, jako když za času Josue Slunci státi rozkázal a témuž za času Ezechiáše vo dvadceti gráduov nazpátek postoupiti.

Nacházejí se pak nyní někteří z Epikurovy školy, kteříž chtějíce všecko příliš theologicecizojazyčný text súditi druhý tento skutek Božský zcela zamítají a k Božskému zázračnému opatrování všecko hrnú, jako by immediata providentiacizojazyčný text Dei contra secundarum causarum ordinemcizojazyčný text všecko zpravováno a opatrováno býti mělo. Jakož z toho cechu jsou ti, kteříž o morním nakažení tak

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).