Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B1vB2rB2vB3rB3vB4rB4vC1rC1v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

vyhledávati počal a patřiv na ní okolo třetí hodiny na noc na neděli uhlédal jsem, an stála velmi blízko u jedné dosti světle hvězdy, kteréž říkáme Praevindemiatrixcizojazyčný text a jest na křídle pulnočním znamení Panny a stála málo výš k puolnoci a bliž k západu nežli kométa, takže kométa téměř mimo samou k západu vocas svůj ztahovala, čemuž jedenkaždý, kdož toliko bedlivě na ní patřil, místo dáti musí. Šetřiv jí tak vždy pomalu a prohlédv sobě položení a všecek spuosob oblohy nebeské téměř až k hodině vosmé na noc, vzav instrumentacizojazyčný text a vyměřiv podlé náležitosti a umění hvězdářského našel jsem její longitudinemcizojazyčný text na začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže stupni a začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže minútě znamení Váhy, latitudinemcizojazyčný text pak gráduov 13. Diversitatemcizojazyčný text aspectuscizojazyčný text jsem zanechal, protože jest byla toho času jedinýž sešla a meridiano circulocizojazyčný text, kdež velmi malá bývá aspectus diversitascizojazyčný text (o tom astronomuom dobře známo jest).

V neděli jsem jí pro nedostatek zdraví svého šetřiti nemohl.

V pondělí po třetí neděli postní, to jest devátý den měsíce března, okolo třetí hodiny šetřiv jí uhlédal jsem, an již podál od té hvězdy, při kteréž stála, odešla nahoru k puolnoci a stála nedaleko od jedné hvězdy velmi světlé jménem Arcturuscizojazyčný text, neb Bootescizojazyčný text. A ještě bližejí stála od tří hvězdiček malých tříhranatě položených, kteréžto jsou právě jemu Booticizojazyčný text na levé noze na lejtkách. Byla pak toho času na pátém stupni znamení Váhy a právě in tropico Cancricizojazyčný text a tak latitudocizojazyčný text její ab eclipticacizojazyčný text 25 gráduov.

V outerý téměř 12 grádův výš od předešlého dne k půlnoci postoupila a tak latitudocizojazyčný text její 37 gráduov a longitudocizojazyčný text na třetím stupni znamení Váhy.

V středu stála in circulo magno transeunte per puncta aequinoctialiacizojazyčný text pod samým levým loktem Bootiscizojazyčný text, takže i tu hvězdičku na levém loktě přikryla a ji zastínila jdouc přes najvyšší puňkt vertikalní naší České země mající poli elevationemcizojazyčný text 50 gráduov. Byla pak longitudocizojazyčný text její na prvním stupni znamení Váhy, latitudocizojazyčný text gráduov 53. Vocas vždy pouštěla mezi stranu západní a polední a k znamení Panny.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).