Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A2rA2vA3rA3vA4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy, kteréž vidíny byly března a dubna měsícuov léta tohoto začátek komentované pasáže1556.konec komentované pasáže, od mistra Tadeáše Hájka začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže vydané.

M, C, A, SS. LaetaLIs CroCeo fVLget paLLore CoMetes. Ostentum petit hoc te, LEO, ROMA, CAPER. In priori versucizojazyčný text annus, in posteriori significata complectuntur.cizojazyčný text

Urozenému a statečnému rytíři panu Zigmundovi Heldtovi z Kementu a na Mezeříčí Jeho královské Milosti radě a místokancléři v Království českém začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže pánu mně laskavě příznivému Jeho Milosti služby své povolné, upřímé a ve všem hotové vzkazuje.

začátek komentované pasážeJaká bykonec komentované pasáže byla vyvyšenost člověka již po pádu prvních rodičuov, ačkoli jsou toho mnohé jisté a světlé duovody a začátek komentované pasážeVaši Milostikonec komentované pasáže dobře známé, však vidělo mi se za slušné, abych tuto některé, toliko přední, jiným také, začátek komentované pasážekteříž bykonec komentované pasáže snad toto mé sepsání čtli, ku paměti přivedl.

I začátek komentované pasážepři tomkonec komentované pasáže předně tohoto šetřiti sluší: Co jest tak velikého a znamenitého, začátek komentované pasážečehož bykonec komentované pasáže člověk rozumem svým dosáhnouti neb rukama udělati nemohl? Zdaliž nebyla to předivná věc, že jest onen Jason najprvé lodi k plavení vymyslil a sám s svými tovaryši na moře pustiti a po něm se plaviti a mezi hrozné a strašlivé vlnobití se vydati směl? Jistě, začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže najprvé to uzřel, začátek komentované pasážezdaliž bykonec komentované pasáže užasna se neměl velice čemu se diviti s onim pastýřem, apud Actium poetamcizojazyčný text, kterýž nikdá prvé neviděv lodi a ji spatřiv velice jsa přestrašen takto pověděl: „Tanta moles labitur fremebunda ex alto, ingenti sonitu etcizojazyčný text strepitu per se undas evolvitcizojazyčný text.cizojazyčný text“? Zdaliž člověka a jeho vtipu vyvýšenost není i při rozličném stavení domuov a věží velmi vysokých? Zdaliž nebylo předivné dílo korábu od onoho spravedlivého Noe? Ano patřme také na vyšší dary Božské při člověku, jako na umění svobodná rozličná, jimiž jeho obdařiti ráčil. Co poetové, co historici,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).