Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B3vB4rB4vC1rC1vC2rC2vC3rC3v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

ačkoli suchý rok tento bude, však vínu, žitu a vobilí škody veliké nepřinese, nébrž o vínu držím, že velmi dobrá (jako kterého roku) a dobře vyzralá budou. Na vovsu, ječmenu, hrachu, bobu, prosu začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže ujma nemalá bude, zvlášť co jeří vsíto jest, ač vpravdě žito a pšenice na mnoha místech téměř zcela vyprahne a vyhoří. Protož kdož bude chtíti, bude moci příkladem Thálesa filozofa se v tom opatřiti. Vyznamenává nám také tato kométa větry časté, prudké a silné, jichž na větším díle již pominulo, též časté bouřky, blýskání a hřímání, povětří nakažení a z toho mor a nemoci rozličné, rozplození kobylek, červuov a jiných žížal, kteréž pocházejí z porušení povětří a horkosti a suchosti, války, rozbroje, pozdvižení jedněch proti druhým, zrady, smrt některého velikého potentáta aneb paní. A ty jsou téměř učinkové, o nichž physicecizojazyčný text z této kométy mluviti muožeme.

začátek komentované pasážeCo bykonec komentované pasáže pak podlé astrologuov vyznamenávati měla, tu potřebí jest další pozor míti, zvlášť poněvádž astrologuscizojazyčný text nad fysika něco výš předpověděti muože, totiž kterým osobám neb krajinám takové věci přicházeti mají, maje toliko známé jejich nativitatescizojazyčný text. Musí tehdy astrologuscizojazyčný text šetřiti znamení, po kterých se kométa protulovala, též i které a jaké jiných hvězd a planét k sobě patření měla, potom také v kterém domu figuory nebeské jest obývala a naposledy, jaké zprávce a pány měla. I pováživ toho všeho a což za potřebu jsem býti uznal, nacházím, že tato kométa mímo to, což o povětří svrchu physicecizojazyčný text povědíno jest, i astrologicecizojazyčný text totéž všecko vyznamenává: hrozí pád a smrt veliké hlavě od strany západní. A Háli v svých Kněhách dokládá, že vyznamenává smrt syna králova v nějaké porážce, též zrady, mordy, války, pozdvižení poddaných proti panům svým, tajné a divné praktiky, vošemetnosti, neupřímnosti veliké mezi lidmi, vazby dobrých lidí, škody na kupectví, na moři tonutí častá pro veliké pozdvižení moře od větruov, nebezpečenství na cestách od loupežníkuov, jichž tato kométa jako motejl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).