Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C2vC3rC3vC4rC4vD1rD1vD2r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Šestého, jehož počet 216 držící v sobě 105 a počet jiný 512 a opět jiný 1728, ti v svých předsevzetích prospěch míti budou a slávy i jména svého zvelebení a povýšení, lásky i přívětivosti od mnohých dojdou, zvlášť počet 1728 v krajinách poddaných 17. a 18. paralelu, avšak Márs svým zastíněním, kteréž pouští k Měsíci, též i kométa nakazivši jeho znamení mnohé jemu překážky i na zdraví činiti bude.

Itemcizojazyčný text dva jednoho roku narozeni, jeden blíž k poledni a k východu, druhý blíž k půlnoci a k západu, ačkoli začátek komentované pasážeoba dvakonec komentované pasáže slávy a důstojenství velikého dojdou a mnoho provedou, jestliže jim Pán Buoh věku dospělejšího popříti ráčí, však ten, kterýž jest blíž k poledni a k východu, větší přízeň míti bude a vic provede. Království jemu se zaslibuje sub elevationecizojazyčný text policizojazyčný text 47. graduumcizojazyčný text a mezi 40. a 60. gradem.

Kapitola začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže Kdy se začnou ti učinkové kométší a jak dlouho trvati budou.

Poněvádž tato kométa při východu se osvítila a velmi pospěšně nahoru k puolnoci přes hlavy naše se nesla, protož s učinky svými dlouho prodlévati nebude, nýbrž některé z nich hned vždy čim dál silnějí a rychlejí vylévati počne, až i Slunce na znamení Panny a Váhy příjde, kdež i jiný oučinkové začátek bráti budou trvajíc víc než za puoldruhého léta.

Jistý čas, začátek komentované pasážejak bykonec komentované pasáže dlouho kométy své učinky protahovaly, vyměřiti se nemuož, než víme to dobře jistým zkušením toho dosáhše, že učinkové komét za několik let trvati obyčej mají, protož o této nynější tak smysliti máme, že ona na další také časy, než začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže povědíno jest, své učinky protáhnouti bude moci, na něž nám vždycky pozor míti potřebí bude.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).