Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A2rA2vA3rA3vA4rA4v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

historici, co filosofové a lékaři svým vtipem jsou nedosáhli a k čemu nepřišli?

A ať o umění hvězdářském toliko povím: Kam jest se vtip lidský nevznesl, aby netoliko což v dolejším tomto světě jest spatřoval a vyhledával, ale také i co na obloze nebeské? A což najdivnějšího při člověku jest, aby netoliko nynější věci, ale také i budoucí po několika, třebas tisíci letech předzvězoval? Ješto tim samým, jakž Cicero praví, najblíže ku Pánu Bohu se přirovnati můžeme, nebo buducích věcí předzvědění vlastně samému Pánu Bohu náleží. Avšak i člověku na díle toho velikého daru uděliti ráčil, že skrz umění hvězdářské běh planét a hvězd, též zatmění Slunce a Měsíce a jiné mnohé věci, třebas po tisíci letech dokonále a gruntovně netoliko kterého roku a dne, ale i kterou hodinu a chvíli státi by se měly, vyzvěděti a vyhledati může, jakož pak to již všem známé jest, že vždycky tu hodinu a chvíli, kterouž kladou býti zatmění, tak a nejinák se stává. Snaší se u mne, že nad ten dar mimo to, což Pán Buoh věrným svým připravil, větší býti nemůž.

Ty pak všecky věci, ačkoli veliké jistě a znamenité jsou a jich velice jakožto velikých darův Božích od Pána Boha vděční býti máme a jemu velice děkovati, že v této porušitedlnosti takovými dary nás, ač nehodné, opouštěti neráčí, však přirovnajíce všecka naše umění, jakkoli vysoká, k onomu, jimž obdařeni budeme v onom budoucím životě, velmi chaterná a lehká jsou, nebo my tam teprv netoliko věci všecky stvořené v své bytnosti a podstatě, ale i příčiny pravé a radu Boha Otce v stvoření těch věcí poznáme a patřiti budeme tváři v tvář podlé řeči svatého Pavla.

Zde těch všech věcí velmi malý začátek a jako stín nějaký jest, o čemž i Aristoteles přirovnávaje nedostatek vtipu našeho k věcem přirozeným velmi pěkně napsal takto: „Sicut se habet oculus nycticoracis ad lumen Solis, sic se habet intellectus humanus ad ea, que manifestissima sunt in natura.cizojazyčný text“ To jest: „Jako zrak netopýře mdlí a krhá k blesku slunečnému, tak nápodobně rozum náš mdlý jest v vyhledávaní věcí přirozených a jim vyrozumění.“ Avšak my k onomu dokonalému umění přijíti nebudeme moci bez těchto začátkuov,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).