Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C4rC4vD1rD1vD2r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

znamení při východu vidína byla za Sluncem jdouc, rovně jako tato nynější. Toho času hned Tamerlanes Skyta téměř všecku krajinu východní a Así velmi velikým vojskem maje s sebou desetkrát sto tisíc lidu válečného zhubil a zplundroval a též Pajazeta tureckého císaře přemohv a jav do klece železné jej vsaditi rozkázal. Také i toho času dobré a svaté paměti mistr Jan Hus evangelium věrným Čechuom vyhlašoval a co jest se potom dálo, poněvádž historie před rukama jsou, nechť sobě jedenkaždý sám přečte. Více příkladův na ten čas přivozovati nebudu, ale při tom již toho zanechám a konec učiním.

Poněvádž jistá jest věc, že tyto kométy jsú nám začátek komentované pasážejistým znamenímkonec komentované pasáže velikého hněvu na nás Božího a že jistotně začátek komentované pasáženeobrátíme-likonec komentované pasáže se k němu celým a upřímým srdcem a životův naších nepolepšíme, na nás veliké zlé přijíti musí. Utecmež se k jeho svaté milosti a dadouc se jemu vinni srdnatou myslí jeho prosme, ať on pro Syna svého milého ty zlé a nešťastné věci na naše hrdla nám nastávající sám milostivě od nás odvrátiti aneb toliko nám jich polehčiti a tak přítomen býti ráčí, abychom je snésti a strpěti mohli a v nich sobě nezoufali, a radějí ať ten hněv svuoj vylije na ty, kteříž by jméno jeho svaté vyhladiti a vykořeniti a pravdu, kterouž nám skrze Syna svého milého oznámil a vysvětlil, zas skrze rozličné a z mozku lidského vymyšlené sekty a novověrce zastěňovati se pokoušeli, tak aby radějí jméno jeho svaté a sláva všudy po všem světě a po všecky časy rozhlašována a zvelebována byla.

Amen.

Jiřík Melantrich Rožďalovský.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).