Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B3rB3vB4rB4vC1rC1vC2rC2vC3r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

nevypulerovaného a nevykvašeného rozumu. Má začátek komentované pasážerada bykonec komentované pasáže byla, aby takoví a těm podobní na pulirnu, neb šlejfernu, aneb k onomu doktoru, kterýž na rozumy hojil sázeje takové do močidla, odesláni byli a tam tak dlouho držáni, začátek komentované pasážeaž bykonec komentované pasáže moc Božskou býti poznali.

Druzí v lid roztrušovati počali, začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže dvě kométě spolu byly a s sebou se jako potýkaly. Já mohu to o sobě říci, že jsem ty všeckny dny, kterýchž toliko pro mračna vidína býti mohla, vždycky té kométy trvání tak pilně šetřil nechtěje jinému v tom dáti napřed, mnohokrát celú noc na ni pozor maje, avšak nemohl jsem té druhé jejich ve snách zplozené a v kotrbě zamotané kométy uhlédati. Protož nenaději se o takových, než že jsou svíčerá majíce nařepenou hlavu vínem nebo chmelem na tuto vopravdovou kométu patřili, kterážto jím se dvojila, jakož takovým rády se všecky věci dvojí, o čemž Aristoteles in Problematibuscizojazyčný text disputuje. Kdo chce, nechť sobě tam přečte.

Kapitola začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Co vyznamenává tato kométa?

Dvojím spuosobem o vyznamenání této kométy mluviti budem: physicecizojazyčný text a astrologicecizojazyčný text.

Physicecizojazyčný text šetříc toliko materí a jejího učinku, totižto že ta materí kométská jsouc v vrchní krajině zapálena a za některý čas trvající povětří dolejší náramně zahřívá a vysušuje, takže i mnohokrát řeky a potoci přesychají, kterážto suchost příčina bývá neplodnosti, nebo země nemajíc své vláhy plodu žádného vydati nemuože, pakli co kdy se z ní vyskytne, velikou horkostí všecko uschnouti a uvadnouti musí. Protož obyčejně filozofové vláhu matkou všeho zrostu a suchost macechou nazývají. A tak kométy uvozujíce suchotu na zemi ex consequenticizojazyčný text také neplodnost s sebou přinášejí, o čemž apud physicoscizojazyčný text delší jest disputací. Avšak o této kométě nemáme se nadíti, by nám velikou nějakú neurodu přinésti měla, než toliko zmenšení a ujma na některých věcech bude; a ačkoli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).