Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C2rC2vC3rC3vC4rC4vD1rD1vD2r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

začátek komentované pasážeKterým bykonec komentované pasáže pak osobám obzvláštně tato kométa svých učinkuov udělovala, to samým astrologuom známé býti muož, když toliko pravé těch osob nativitatescizojazyčný text mají. Nahoře povědíno jest, že vyznamenává pád a smrt velikého potentáta od západu a já trvám, že více jiným ještě vrchnostem takový pád a sjití s tohoto světa a jiná veliká z strany zdraví a jich panství a předsevzetí nebezpečenství nastávati budou, jako předně těmto, jichž jména počtem spuosobem Pythagoritským položím a žádného jmenovati nebudu.

Prvního potentáta, jemuž tato kométa smrtí hrozí, jest počet 216.

Druhého, jemuž zdvihnutí války s jeho velikou škodou ukazuje, též starosti a nebezpečenství veliké při zdraví a statku, jest počet 343.

Třetího, jemuž veliké práce, jednání s nepřáteli a odnětí díl jeho důstojenství, války a hadrunky, též i zdraví nedostatek a ouraz těžký v hlavu, ač se do boje pustí, svědčí, počet jest 1331.

Čtvrtého, jehož počet menší jest 121, bude moci nějaké slávy a duostojenství dojíti, též i spříznění s velikými potentáty, kteříž ho vyzdvihnouti chtíti budou, ale že velikou v tom překážku od jiných míti bude, začátek komentované pasážeskůro bychkonec komentované pasáže pochyboval, by co dojíti mohl, nebo i válečným spuosobem proti němu se postavovati budou, zvlášť země poddané Bližencuom, jako jsou brabantská, flandrská, longobardská, englická začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže, též i jiné, kteréž jsou poddány Vodnáři. Aby se do boje roku tohoto, až i do polovice roku druhého, pustil, začátek komentované pasáženeradil bychkonec komentované pasáže. Pod Lvem a pod ochranou Venuše bude moci pokojného bydla užiti, ač na zdraví svém nemalého nedostatku pocítí.

Pátého, jehož počet 729, upadne v nenávist mnohých, takže i potupně o něm mluviti budou, a těžkosti pocítí od starších svých. Zdvihne válku proti zemi, jejíž počet jest 216 a drží v sobě 51, a veliké těžkosti s obou stran budou. Ourazu od železa neb hovada vystříhati se má.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).