Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

Kapitola začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Co jest kométa podlé filozofuov?

Kométa, jakž tomu chce Aristoteles, nic jiného není nežli sebrání parností zemských a požárův suchých, tučných a klejovatých, kteréžto mocí slunečnou a jiných hvězd vzhůru do najvyšší krajiny, kteráž velmi horká jest, vznešeny, tam se zapalují a tak dlouho hoří, dokád ty parnosti vytrvati mohou, kteréžto když zcela shoří, hned také víc kométa vidína nebývá, jakož pak na voko sami to vidáme, když najprv kométa osvěcovati a zapalovati se počíná, že bude velmi malá, potom čím dále vždy větčí a potom zas vždy jí ubývá, až pak i zmizí, což i při této kométě jedenkaždý to spatřiti mohl.

Kapitola začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Co jest kométa podlé teologuov a vykladačuov Písma svatého?

začátek komentované pasážeCo bykonec komentované pasáže kométa byla a z začátek komentované pasážečeho bykonec komentované pasáže se rodila, pokadž lidský rozum k tomu postačiti mohl, jest již povědíno a tak za to držíno již téměř od dvou tisíce let. Ale křesťanským během a podlé teologuov a vykladačuov Písma svatého muožem a máme držeti a smysliti, že kométa jest dílo a skutek nový samého Pána Boha někdy bez všelijakého prostředku a materí přirozené (a to velmi řídko), někdy prostředkem přirozeným (a to na větším díle) učiněný a nám vystavený proto, aby nám věci budoucí a hněv veliký Boží předpovídal a oznamoval, kteréžto dílo a skutek vykonaje vůli a rozkaz svého stvořitele od očí naších zas se odnímá. Rovně jako otec aneb matka vezmouce metlu, ji dítkám neposlušným

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).