Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C1rC1vC2rC2vC3rC3vC4rC4vD1r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Nikdáť jest pomsty neušel, kdožkoli tím zpuosobem s Pánem Bohem žertovati chtěl: Pán Buoh nebude posmiván.

Protož, jakž jsem pověděl, strach jest, aby nás veliké zlé nepřikváčilo a aby ještě za naší paměti říše slávy a duostojenství svého nepotratila a jinému k západu a poledni od nás dáno nebylo. Říkáme latině: „Omnia redeunt ad suum principium.cizojazyčný text“ A Aristoteles in Primo politicorumcizojazyčný text napsal: „Si quis ab initio rerum originem inspiciat, optime discernet.cizojazyčný text“ „Kudy sem, tudy zas.“

Co se Merkuria s Saturnem dotýče zprávcuov předních kométy, ti nějaká práva neb ustanovení lidská uvozovati a je tvrditi chtíti budou anebo snad židy urputilejší v svém Zákonu učiní. Saturnuscizojazyčný text zajisté s Merkuriašem pro jejich ceremonie a jiné příčiny od hvězdářuov jim se připisuje, Jupiter pak dobrých a v víře Kristové stálých pán a zprávce jest, kterýž ačkoli nyní v svém domu stojí a s jinými v jejich puntu nedrží, však velmi strašlivý a starostlivý jest a v pokoji doma sedě a žadnýmu neškodě, nýbrž krotě jiných vsteklost svým dobrotivým paprskem pokoje užiti nemuož. Tak musí na tomto světě bídném dobří a pobožní rozličná protivenství a outisky trpěti. začátek komentované pasážePo tomkonec komentované pasáže pak zlém korunu neuvadlou všickni takoví příjmou, však tak jestliže v poznalé pravdě a v vyznání jména Božího až do konce setrvají.

Z strany Turka nepřítele všeho křesťanstva, toto také spatřiti mohu: Poněvádž také Márs jejich vyznamenavatel a significatorcizojazyčný text roku tohoto velmi silen a zuořiv jest, že on také velice jich proti nám pozdvíhne a mnoho jistě provesti bude moci, zvlášť když vejde na znamení Lva. Strach, aby nepřišla revolucí oné porážky veliké, kteráž se stala před lety 29, kdež i Řím vobležen, vzat a dobyt byl. Zatmění Slunce roku tohoto, jehož také Márs pánem jest, tomu všemu velmi nápomocno bude, jehožto učinkové hned po zatmění patrně a silně téměř za 8 měsicuov se vylévati počnou, o čemž bezpochyby jiní psáti budou. Já pak na ten čas toho při tom zanechám, neb bych chtěl co více psáti. Quantum scire licet, non tantum dicere fas est.cizojazyčný text

Neduhy na tělech lidských najvíc ty rozmnožovati se budou,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).