[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<13r13v14r14v15r15v16r16v17r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt13,44 Opět vece jim: „Podobno jest královstvie nebeské pokladu skrytému v poli, jejžto když některý člověk nalezne, skryje a pro radost jeho jde a prodá všecko, což má, a kúpí pole to. Mt13,45 Opět podobno jest královstvie nebeské člověku kupci, který hledá dobrých perel. Mt13,46 A když jest nalezl jednu drahú perlu, odšel jest a rozprodal všecky věci, které měl, a kúpil ji.“

Mt13,47 „Opět podobno jest královstvie nebeské vrši puštěné do moře a ze všelikého plodu rybieho shromažďujície. Mt13,48 Kterúžto když naplněna byla, vytáhše a na břehu sediece, vybrali dobré v nádobie své, ale zlé pryč zavrhli. Mt13,49 Takť bude na skonání světa: vyjdú anjelé a odlúčie zlé z prostředku spravedlivých Mt13,50 a uvrhú je do peci ohnivé, tuť bude pláč a škřípanie zubóv. Mt13,51 Srozuměli li ste tomuto všemu?“ Vecechu jemu: „I ovšem.“ Mt13,52 Vece jim: „Protož všeliký mistr učený v království božiem podoben jest člověku hospodáři, který vydává z pokladu svého nové i staré věci.“ Mt13,53 I stalo se jest, když dokonal Ježíš podobenstvie tato, bral se odtud.

Mt13,54 A přišel do vlasti své i učieše je v zbořiech jich, tak že sú se divili řkúce: „Odkud tomuto múdrost tato a tyto moci? Mt13,55 Však tento jest syn tesařóv. Však matka jeho slove Maria a bratřie jeho Jakub a Jozef a Šimon a Judas. Mt13,56 A sestry jeho však všecky u nás jsú. Odkavadž tehdy má tyto všecky věci?“ Mt13,57 I horšili sú se nad ním. A Ježíš vece jim: „Nenieť prorok beze cti, jediné u vlasti své a v domu svém.“ Mt13,58 I neučinil tu mnoho mocí pro jich nevěru.

XIIII. kapitula

Mt14,1 V ten čas uslyšal Herodes vladař pověst o Ježíšovi. Mt14,2 I vece služebníkóm svým: „Totoť jest Jan Křtitel, onť jest vstal z mrtvých, a protož se moci dějí skrze něho.“ Mt14,3 Neb Herodes byl jal Jana a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).