[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<31r31v32r32v33r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zvěstovaly učedlníkóm jeho. Mt28,9 A aj, Ježíš potka se s nimi a řka: „Zdrávy buďte.“ A ony přistúpily sú a chopily se noh jeho a klaněly se jemu. Mt28,10 Tehdy vece jim Ježíš: „Neroďtež se báti. Jdětež, zvěstujte bratřím mým, ať jdú do Galilee, nebo tamť mě uzřie.“

Mt28,11 Kteréžto když odešly, aj, někteří z strážných přišli sú do města a zvěstovali sú kniežatóm kněžským všecky věci, kteréž se biechu staly. Mt28,12 A sšedše se s staršími a radu učinivše, penieze veliké dali sú rytieřóm Mt28,13 řkúce: „Řcete, že učedlníci jeho v noci přišli sú a ukradli sú jej, když sme my spali. Mt28,14 A bude liť to uslyšáno od vladaře, myť jemu poradíme a vás bezpečny učiníme.“ Mt28,15 A oni vzemše penieze, učinili sú, jakož biechu naučeni. I rozhlášeno jest slovo to u Židóv až do dnešnieho dne. Mt28,16 Jedenádcte pak učedlníkóv odešlo do Galilee na huoru, kdežto jim byl ustavil Ježíš.

Mt28,17 A vidúce jej, klaněli sú se, ale někteří sú pochybovali. Mt28,18 I přistúpiv Ježíš, mluvil jest jim a řka: „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Mt28,19 Protož jdúce učtež všecky národy, křtiece je ve jméno otce i syna i ducha svatého, Mt28,20 učiece je zachovávati všecky věci, kteréž sem koli přikázal vám. A aj, já s vámiť jsem po všecky dni až do skonánie světa.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).