[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<15r15v16r16v17r17v18r18v19r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

chléb synóv a vrci psóm k jedení.“ Mt15,27 Tehdy ona vece: „I ovšem, pane. Avšak i štěňátka jedie drobty, kteříž padají s stolu pánóv jich.“ Mt15,28 Tehdy Ježíš vece jí: „Ó, ženo, velikáť jest viera tvá, staniž se tobě, jakož chceš.“ I uzdravena jest dcera jejie v tu hodinu.

Mt15,29 A když jíde odtud Ježíš, přišel jest k moři Galilejskému. A vstúpiv na huoru, i sedieše tam. Mt15,30 I přistúpili sú sú k němu zástupové mnozí majíce s sebú němé, kulhavé, slepé, mdlé a jiné mnohé a kladli sú je k nohám jeho, a uzdravil jest je, Mt15,31 tak že se zástupové diviechu, vidúce němé, ani mluvie, kulhaví, ani chodie, slepí, ani vidie, i velebili sú boha izrahelského. Mt15,32 Tehdy Ježíš svolav učedlníky své, vece: „Líto mi zástupu, neb tři dni již trvají se mnú a nemají, co by jedli, a pustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.“ Mt15,33 I vecechu jemu učedlníci jeho: „I kde bychom vzali tak mnoho chleba na púšti, abychom nasytili zástup tak veliký?“ Mt15,34 I vece jim Ježíš: „Koliko chlebóv máte?“ A oni vecechu: „Sedm a nemnoho rybiček.“ Mt15,35 I přikáza zástupu, aby sedli na zemi. Mt15,36 A vzem sedm chlebóv i ryby, i učiniv dieky, lámal jest a dal učedlníkóm svým a učedlníci dávali lidu. Mt15,37 I jedli sú všickni a nasyceni jsú. A což zbylo z otruskóv, zdvihli sú sedm košuov plných. Mt15,38 A bieše těch, kteří sú jedli, čtyři tisíce mužóv kromě dětí a žen. Mt15,39 A rozpustiv zástupy, vstúpil jest na lodičku i přišel do krajin magedonských.

XVI.

Mt16,1 I přistúpili sú k němu zákonníci a saduceové, pokúšejíce a prosiece ho, aby znamenie z nebe ukázal jim. Mt16,2 A on vece jim: „Když bývá večer, řiekáte: Jasno bude, neb se červená nebe. Mt16,3 A ráno: Dnes bude nechvíle, neb se jest zardělo smutné nebe. Mt16,4 A tak tvář nebe rozsúditi umiete,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).