[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<8r8v9r9v10r10v11r11v12r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt10,1 A svolav dvanáste učedlníkóv svých, dal jest jim moc nad duchy nečistými, aby je vymietali a uzdravovali všecky neduhy i všelikú nemoc. Mt10,2 A dvanásti apoštolóv jsú jména tato: První Šimon Petr a Ondřej, bratr jeho, Mt10,3 Jakub Zebedeóv a Jan, bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matúš, zjevný hřiešník, Jakub Alfeóv a Tadeus, Mt10,4 Šimon Kananejský a Jidáš Škariotský, jenž i zradil jej.

Mt10,5 Těch dvanáste poslal Ježíš, přikazuje jim a řka: „Na cestu pohanskú nechoďte a do měst samaritánských nevcházejte, Mt10,6 ale radějí jděte k ovciem, které sú zahynuly, domu izrahelského, Mt10,7 a jdúce kažte, řiekajíce, žeť se jest přiblížilo královstvie nebeské. Mt10,8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné čisťte, ďábly vymietajte; darmo ste vzali, darmo dávajte. Mt10,9 Neroďte vládnúti zlatem, ani střiebrem, ani peněz na pásiech vašich, Mt10,10 ani mošny na cestě, ani dvú sukní, ani obuvi, ani holi. Nebo hoden jest dělník pokrmu svého. Mt10,11 A do kteréhož koli města nebo kaštelu vejdete, otěžte se, kto by v něm hodný byl, a tu pobudete, dokudž nevyjdete. Mt10,12 A vcházejíce do domu, pozdravtež ho řkúce: Pokoj tomuto domu. Mt10,13 A bude liť zajisté dóm ten hodný, pokoj váš příjdeť naň. Pakliť nebude hodný, pokoj váš k vám se navrátí. Mt10,14 A ktož koli nepříjme vás aniž uslyší řečí vašich, vyjdúce z domu ven nebo z města, vyraztež prach z noh svých. Mt10,15 Zajistéť vám pravím, žeť lehčejí bude zemi sodomské a gomorské v den súdný nežli tomu městu.“

Mt10,16 „Aj, já posielám vás jako ovce mezi vlky, protož buďte opatrní jako hadové a sprostní jako holubice. Mt10,17 A vystřiehajte se lidí, nebť budú vás zrazovati v sněmiech a v zbořiech svých budú vás bičovati.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).