[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<11v12r12v13r13v14r14v15r15v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

věci člověka toho horšie nežli prvnie. Takť bude i pokolenie tomuto přezlému.“

Mt12,46 A když on ještě mluvieše k zástupóm, aj, matka jeho a bratřie jeho stáli sú vně, hledajíce mluviti s ním. Mt12,47 I vece jemu jeden: „Aj, matka tvá a bratřie tvoji stojie vně hledajíce tebe.“ Mt12,48 Tehdy on vece tomu, jenž jemu pověděl: „Která jest matka má a kteří jsú bratřie moji? Mt12,49 […]text doplněný editorem[109]…] Et extendens manum in discipulos suos, dixit: Ecce mater mea, et fratres mei. lat. Mt12,50 Nebo ktož koli činiti bude vóli otce mého, kterýž jest v nebesiech, tenť jest bratr mój i sestra i matka má.“

Kapitula XIII.

Mt13,1 V ten den vyšed Ježíš z domu, sedieše podlé moře. Mt13,2 I sešli sú se k němu zástupové mnozí, tak že vstúpiv na lodičku, sedieše, a vešken zástup stáše na břehu. Mt13,3 I mluvil jest jim mnohé věci v podobenství a řka: „Aj, vyšel ten, jenž rosievá, aby rosieval siemě své. Mt13,4 A když jest rosieval, některá sú padla vedlé cesty, i přiletěli sú ptáci nebeští a zzobali sú je. Mt13,5 Jiná pak padla sú v zemi skalnú, kdežto neměla země mnohé, a ihned vzešla sú, neb neměla hlubokosti země. Mt13,6 A když slunce vzešlo, uvadla sú, a že nemějiechu kořene, uschla sú. Mt13,7 Jiná pak padla v trní, i zrostlo jest trní a udusilo jest je. Mt13,8 A jiná padla v zemi dobrú, i dala sú užitek, některé stý, některé šedesátý a jiné třidcátý. Mt13,9 Kto má uši k slyšení, slyšiž.“

Mt13,10 I přistúpivše učedlníci, řekli sú jemu: „Proč v podobenství mluvíš k nim?“ Mt13,11 A on odpověděv, vece: „Neb vám dáno jest znáti tajemstvie královstvie božieho, ale jim nenie dáno. Mt13,12 A ktož má, bude jemu dáno a bude hojnějí mieti. Ale ktož nemá, i to, což má, bude od něho odjato. Mt13,13 Protoť v podobenství mluvím jim, neb vidúce nevidie a slyšiece neslyšie ani rozumějí, Mt13,14 aby se naplnilo na nich proroctvie Izaiáše, jenž

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).