[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<11r11v12r12v13r13v14r14v15r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

proti synu člověka, bude jemu odpuštěno. Ale kto by řekl slovo proti duchu svatému, nebude jemu odpuštěno ani na tomto světě, ani na budúciem. Mt12,33 Anebo čiňte dřevo dobré a ovoce jeho dobré anebo čiňte dřevo zlé a ovoce jeho zlé, neb zajisté po ovoci dřevo bývá poznáno. Mt12,34 Pokolenie hadové, kterak móžete dobré věci mluviti, poněvadž jste zlí? Nebo z hojnosti srdce usta mluvie. Mt12,35 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynášie dobré. A zlý člověk ze zlého pokladu vynášie zlé. Mt12,36 Protožť pravím vám, že z každého slova, které mluviti budú lidé, vydadie z něho počet v den súdný. Mt12,37 Z řeči zajisté tvé spravedliv budeš učiněn a z řeči tvé potupen budeš.“

Mt12,38 Tehdy odpověděli jemu někteří z mistróv a z zákonníkóv řkúce: „Mistře, chceme od tebe znamenie viděti.“ Mt12,39 Kterýžto vece jim: „Pokolenie zlé a cizoložné znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jediné znamenie Jonáše proroka. Mt12,40 Nebo jako Jonáš byl jest v břiše velryba tři dni a tři noci, takť bude syn člověka v srdci země tři dni a tři noci. Mt12,41 Mužie ninivitští vstanú na súdě s pokolením tiemto a potupie je, neb sú pokánie činili k kázaní Jonášovu, a aj, viece nežli Jonáš tento. Mt12,42 Královna od poledne povstane na súdě s pokolením tiemto a potupí je, neb jest přijela od konce země, aby slyšala múdrost Šalomúnovu, a aj, viece než Šalomún tento. Mt12,43 Když pak nečistý duch vyjde od člověka, chodí po miestech suchých hledaje odpočinutie, a nenalezna. Mt12,44 Tehdy die: Navrátím se do domu svého, odkud sem vyšel. A příjda nalezne jej [prázdný]text doplněný editorem[106]prázdný] vacantem lat., choštišti vyčištěný a okrášlený. Mt12,45 Tehdy jde a příjme k sobě jiných sedm duchóv horších nežli sám a vejdúce přebývají tam. I bývají poslednie věci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).