[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<12r12v13r13v14r14v15r15v16r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

die: Slyšením slyšeti budete, a nebudete rozuměti, a vidúce budete viděti, a neuzříte. Mt13,15 Neb jest ztučnělo srdce lidu tohoto, a ušima těžce sú slyšali a oči své sú zavřeli, aby někdy očima neviděli a ušima neslyšali a srdcem nerozuměli a aby se neobrátili, abych jich neuzdravil. Mt13,16 Ale vaše oči blahoslavené, které vidie, a uši, ješto slyšie. Mt13,17 Nebo zajisté pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví žádali sú viděti, co vy vidíte, a neviděli sú, a slyšeti, co vy slyšíte, a neslyšeli sú.“

Mt13,18 „Protož vy slyšte podobenstvie rosevače. Mt13,19 Všeliký, kto slyší slovo královstvie, a nerozumí, příjde zlý i polapí, což jest vsáto v srdce jeho: toť jest ten, ješto podlé cesty vsát jest. Mt13,20 Ale kterýž na skalné zemi sát jest, tenť jest, ješto slyší slovo a ihned s radostí přijímá je, Mt13,21 a nemá v sobě kořene, ale jest časný. A když se stane zamúcenie a protivenstvie pro slovo, ihned se pohorší. Mt13,22 Ale kto jest sát mezi trní, tenť jest, jenž slyší slovo, a pečovánie tohoto světa a obluda zbožie udušuje slovo, a bývá učiněno bez užitka. Mt13,23 Ale ktož v dobrú zemi sát jest, tenť jest, jenž slyší slovo a rozumí a užitek nese a činí, některé zajisté stý a jiné šedesátý a jiné pak třidcátý.“

Mt13,24 Jiné podobenstvie propověděl jim a řka: „Podobno učiněno jest královstvie nebeské člověku, kterýž nasál dobrého semene na poli svém, Mt13,25 a když sú zesnuli lidé, přišel nepřietel jeho i nasál kúkole uprostřed pšenice i odšel. Mt13,26 A když jest vzrostla bylina a užitek činila, tehdy ukázal se i kúkol. Mt13,27 A přistúpivše služebníci hospodářovi, řekli sú jemu: Pane, však si dobrého semene nasál na poli svém, i kdeže se pak vzal kúkol? Mt13,28 I vece jim: Nepřietel člověk jest to učinil. Tehdy služebníci vecechu jemu: Chceš li, pójdeme a vybéřemeť jej. Mt13,29 I vece

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).