[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<1r–1v2r2v3r3v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Počíná se první evangelista zvaný Matúš

Prvá kapitula

Mt1,1 Knihy rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham zplodil Izáka. Izák potom zplodil Jákoba. Jákob pak zplodil Judu a bratry jeho. Mt1,3 Judas potom zplodil Faresa. Fares pak zplodil Ezroma. Ezrom potom zplodil Arama. Mt1,4 Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab potom zplodil Nazona. Nazon potom zplodil Salmona. Mt1,5 Salmon potom zplodil Booza z Raab. Booz pak zplodil Obeta z Rut. Obet pak zplodil Jesse. A Jesse zplodil Davida krále. Mt1,6 David pak král zplodil Šalomúna z té ženy, která byla Uriášova. Mt1,7 Šalomún potom zplodil Roboama. Roboam pak zplodil Abiáše. Abiáš potom zplodil Azu. Mt1,8 Aza pak zplodil Jozafata. Jozafat potom zplodil Jorama. Joram pak zplodil Oziáše. Mt1,9 Oziáš pak zplodil Joatana. Joatan potom zplodil Achasa. Achas pak zplodil Ezechiáše. Mt1,10 Ezechiáš potom zplodil Manassena. Manasses potom zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše. Mt1,11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratry jeho při převedení babylonském. Mt1,12 A po převedení babylonském. Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel potom zplodil Zorobabele. Mt1,13 Zorobabel pak zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim potom zplodil Azora. Mt1,14 Azor potom zplodil Sadocha. Sadoch pak zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda. Mt1,15 Eliud potom zplodil Eleazara. Eleazar potom zplodil Mathana. Mathan potom zplodil Jákoba. Mt1,16 Jákob potom zplodil Jozefa, muže Marije, z niežto se jest narodil Ježíš, jenž slove Kristus. Mt1,17 A tak všech národóv od Abrahama až do Davida národóv čtrnást. A od Davida až do převedení babylonského národóv čtrnást. A od převedenie babylonského až do Krista národóv čtrnást.

Mt1,18 Pak narozenie Kristovo takto se jest stalo. Když bieše usnúbena matka Ježíšova Maria Jozefovi, dřieve nežli sta se sešla, nalezena jest majíci v životě z ducha svatého. Mt1,19 Tehdy Jozef, muž jejie, když byl spravedlivý a nechtěl jie pronésti, chtěl ji tajně opustiti. Mt1,20 A když na to myslil, aj, anjel páně okázal se jemu ve spání a řka: „Jozefe, synu Davidóv, neboj se přijieti Marije, manželky své, nebo coť se jest v nie narodilo, jestiť z ducha svatého. Mt1,21 Porodíť zajisté syna a nazóveš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).