[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<30v31r31v32r32v33r33v34r34v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přebývala jest sláva Páně nad Sinai, přikrývajíc jí oblakem šest dní. A sedmý deň povolal jest jeho z prostředka mrákoty. Ex24,17 A bieše tvářnost slávy Páně jako oheň hořící na vrchu hóry v óbezření synóv izrahelských. Ex24,18 A všed Mojžieš prostřed mlhy, vstúpil jest na hóru i byl jest tam XLti dní a čtyřidceti nocí.

Kapitola XXV.

Ex25,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex25,2 Mluv synóm izrahelským, aby mi brali prvnie úrody od každého člověka, jenž obětuje dobrovolně. Vezmete je. Ex25,3 A tytoť jsú věci, kteréž bráti máte: Zlato a střiebro a měď, Ex25,4 modré postavce a zlatohlav a červenec dvakrát omáčený a kment, srsti kozie Ex25,5 a kóže skopcové črvené a kóže modré a dřievie sechim, Ex25,6 olej k světlostem připravený, vonné věci, mast a kadidlné věci, dobré vóně, Ex25,7 kamenie onychiny a perly k ókrášlení efot a rationala {t. rúcha kněžská}marginální přípisek soudobou rukou. Ex25,8 I učinie mi svatyni a budu přebývati uprostřed ních Ex25,9 podlé všeho podobenstvie stánku, kterýž ukáži tobě, i všech nádob k službě jeho. A takto učiníš jí: Ex25,10 archu z dřievie sechim spojte, jejiežto dlúhost aby měla dva lokty a puol, širokost loket a pól, vysokost též loket a pól. Ex25,11 A pozlatíš jí zlatem najčistějším vnitř i zevnitř. A učiníš svrchu korunu zlatú vókol Ex25,12 a čtyři kruhy zlaté, kteréž položíš na čtyřech úhlech archy, dva kruhy buďte na boce jednom a dva na druhém. Ex25,13 Učiníš také sochory z dřievie sechim a přikryješ je zlatem Ex25,14 a uvlečeš skrze kruhy, ješto sú na bociech archy, aby nošena na ních byla. Ex25,15 Kteříž vždycky budú v kruziech ani kdy vytěženi budú z ních. Ex25,16 A položíš do archy svědectvie, {t. dcky napsané prstem božím}marginální přípisek soudobou rukou kteréž dám tobě. Ex25,17 Učiníš i deščku modlitebnú z najčistčieho zlata, dva lokty a puol držeti bude dlúhost jejie, pól a loket širokost. Ex25,18 Dva také cherubíny zlatá a zklepaná učiníš s obú stranú modlebny. Ex25,19 Cherubín jeden buď modlitebny na jednom boku a druhý na druhém, Ex25,20 oba boky aby přikrývaly dcky modlitebné, ztahajíce křídla a přikrývajíce modlitebnu, a aby patřila na se vespolek, obrátiec tváři na dcku, kterúž přikryta má býti archa, Ex25,21 v nížto položíš svědectvie, kteréž dám tobě. Ex25,22 A odtud přikazovati budu a mluviti k tobě na dešce, t. i zprostředku dvú cherubínóv, kteříž budú na arše svědectvie. Všecky věci, kteréž přikáži skrze tě synóm izrahelským, Ex25,23 učiníš. I stuol z dřievie sechim, mající dva lokty dlúhosti a na širokosti loket a na výsosti loket a puol. Ex25,24 A pozlatíš jej zlatem přečistým a učiníš jemu obrubu zlatú v ókol Ex25,25 a té obrubě korunu zlatú vyrytú zvýši čtyř prstóv a na té jinú korunu zlatú, Ex25,26 čtyři také kruhy zlaté připravíš a položíš je na čtyřech úhlech téhož stolu. Na každé noze Ex25,27 pod korunú budú kruhové zlatí, aby puštěni byli sochorové skrze ně a mohl by stuol nošen býti Ex25,28 a ty sochory učiníš z dřievie sechim a obložíš zlatem k nesení stolu. Ex25,29 Připravíš i octové nádoby i báně i kadidlnice i čieše, v níchžto obětovány mají býti mokré oběti, z zlata přečistého. Ex25,30 A položíš na stole chleby posvátné před obličejem mým vždycky. Ex25,31 Učiníš i sviecen sklepaný z zlata přečistého, kmen jeho a pružiny a čéšky a okružidlka a kvietie {neb lilia}marginální přípisek soudobou rukou z něho vycházejície. Ex25,32 Šest pružin vynde z bokóv, tři z jednoho boku a tři z druhého. Ex25,33 Tři čéšky ku podobenství ořecha po všech pružinách a okružidlka spolu i lilia a tři též čéšky ku podobenství ořecha na pružině druhé a okružidlka i lilium. Toť bude dielo šesti pružin, ješto mají vyvedeny býti z kmene. Ex25,34 A na tom sviecnu budú čtyři čéšky ku podobenství ořecha a okružidlka po všech a lilia. Ex25,35 Okružidlko pod dvěma pružinama po třech miestech, jenž spolu šest jích bude pocházejíce z kmene jednoho, Ex25,36 a protož okružidlka i pružiny z něho budú, všecky kované z zlata přečistého. Ex25,37 Učiníš i svietedlnic sedm a postavíš je na sviecen, aby svietily zzadu. Ex25,38 Utěradla také i kdežto se ty věci, kteréž se utrú, uhašují, budú z zlata přečistého. Ex25,39 Všecka váha sviecna se všemi nádobami svými bude mieti hřivnu zlata přečistého. Ex25,40 Vzhlédni a učiň podlé příkladu, kterýž tobě na hóře ukázán jest.

Kapitola XXVI.

Ex26,1 Ale stánek takto bude: Deset opon z bielého lnu přesukovaného a barvy modré a zlatohlavu i července dvakrát omáčeného proměnných dielem jehelným učiníš. Ex26,2 Dlúhost jedné opony bude mieti XXVIIIa loktóv, širokost čtyř loktóv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).