[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<76r76v77r77v78r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

řekl jest Pán k němu: Tatoť jest země, za nížto sem přisáhl Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi řka: Semeni tvému dám jí. Viděl si jí očima tvýma a nepójdeš do nie. Dt34,5 I umřel jest tu Mojžieš, slúha Páně, v zemi moabské, když přikázal Pán, Dt34,6 i pohřebl jej v údolí země moabské proti Fegor a nepoznal jest člověk hrobu jeho až do nynějšieho dne. Dt34,7 Mojžieš sto a XXti let bieše, když jest umřel, nezamračilo se jest oko jeho ani zubové jeho hýbali sú se. Dt34,8 I plakali sú jeho synové izrahelští v polích moabských XXXti dní. A naplnichu se dnové lkánie plačících Mojžieše. Dt34,9 Ale Jozue, syn Nunóv, naplněn jest duchem múdrosti, neb Mojžieš položil na něho ruce svoji, i poslúchali sú jeho synové izrahelští a učinichu, jakož přikázal byl Pán Mojžiešovi. Dt34,10 A nevstal jest viec prorok v Izraheli jako Mojžieš, jehož by znal Pán tváří v tvář, Dt34,11 ve všech znameních i zázraciech, kteréž jest poslal skrze něho, aby činil v zemi ejiptské faraonovi i všem sluhám jeho i všie zemi jeho Dt34,12 i všicku ruku mocnú a veliké divy, kteréž jest činil Mojžieš přede vším Izrahelem.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).