[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<28v29r29v30r30v31r31v32r32v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sobě. Ex19,5 Protož budete li poslúchati hlasu mého a budete li ostřéhati slibu mého, budete mi zvláštní lid ze všech lidí. Neb má jest všecka země Ex19,6 a vy budete mně v královstvie kněžské a lid svatý. Tatoť jsú slova, kteráž mluviti budeš k synóm izrahelským. Ex19,7 Přišel jest Mojžieš a svolav větčie rodem z lidu, vyložil jest všecky řeči, kteréž přikázal bieše hospodin. Ex19,8 I odpověděl jest vešken lid spolu: Všecky věci, kteréž mluvil jest hospodin, činiti budeme. A když byl vypravil Mojžieš slova lidská k hospodinu, Ex19,9 vece hospodin jemu: Jižť nynie přijdu k tobě v mrákotě oblakové, ať by slyšal lid mě mluvícieho k tobě a věřil tobě na věky. Tehdy zvěstoval jest Mojžieš slova lidu k hospodinu, Ex19,10 jenž vece jemu: Jdi k lidu a posvěť jích dnes a zajtra, a ať umyjí rúcha svá Ex19,11 a byli hotovi ke dni třetiemu. A v deň třetí stúpí hospodin přede vším lidem na huoru Sinai. Ex19,12 A ustavíš cíle lidu v ókol a dieš: Varujte se, aby nevstupovali na hóru ani se dotýkajte krajóv jejích. Každý, kto se dotkne hóry, smrtí umře. Ex19,13 Ruce se nedotkneta jeho, ale kamením bude zatracen aneb střelami proklán. Leč hovado bude, leč člověk, nebude živ. Když by počala vznieti trúba, tehdy ať vstúpie na hóru. Ex19,14 I sstúpil jest Mojžieš s hóry k lidu a posvětil jest jeho. A když umychu rúcha svá, Ex19,15 vece k ním: Buďte hotovi ke dni třetiemu a nepřibližujte se k ženám vaším. Ex19,16 Již bieše přišel deň třetí a jitro osvětleno bylo. A aj počechu slyšiena býti hřímanie a osvěcovati se blýskoty a oblak přehustý přikrývati hóru a zvuk trúby náramně vznieše, i bál se jest lid, který bieše v staniech. Ex19,17 A když je vyvede Mojžieš u potkánie božie z miesta stanóv, stáli sú u kořene hóry Ex19,18 a všecka hora Sinai kúřieše se, protože byl hospodin sstúpil na ní v óhni, i vzcházieše dým z něho jako z peci. A bieše hóra všecka hrozná Ex19,19 a zvuk trúby znenáhla rostieše u větčí a délež se tiehnieše. Mojžieš mluvieše a hospodin odpoviedáše jemu. Ex19,20 I vstúpil jest hospodin na hóru Sinai na samý vrch hóry i povola Mojžieše na vrch jejie. A když tam vstúpi, Ex19,21 řekl jest k němu: Sstup a zapřisež lid, aby snad nepochtěli přestúpiti cílóv k vidění hospodina, a zahynulo by z ních veliké množstvie. Ex19,22 Kněžie také i lid, kteříž přistupují k hospodinu, ať se posvětie, abych jích nezabil. Ex19,23 I řekl jest Mojžieš k hospodinu: Nebude moci obec vstúpiti na hóru Sinai, nebos ty svědčil a přikázal řka: Polož cíle podlé hóry a posvěť jej. Ex19,24 Jemuž vece hospodin: Jdi a sstup a vstúpíš ty a Áron s tebú. Ale kněžie a lid nepřecházej cílóv ani vstupujte k hospodinu, aby snad nezabil jích. Ex19,25 I sstúpil jest Mojžieš k lidu a všecky věci vypravil jest jím.

XX.

Ex20,1 I mluvil jest hospodin všecky řeči tyto: Ex20,2 Já jsem pán bóh tvój, jenž sem tě vyvedl z země ejiptské z domu služebného. Ex20,3 Nebudeš mieti bohóv jiných přede mnú. Ex20,4 Neučiníš sobě rytiny ani všelikého podobenstvie, ješto jest v nebi se svrchku i kteréž věci na zemi vdóle ani těch věcí, které u vodách jsú pod zemí, Ex20,5 nebudeš se jím klaněti ani ctíti. Jáť sem pán bóh tvój silný, milovník, navštěvuje nepravost otcóv na syny do třetieho i čtvrtého pokolenie těch, kteříž mne nenávidie, Ex20,6 a čině milosrdenstvie v tisíciech těm, ktož milují mě a ostřiehají přikázaní mých. Ex20,7 Nevezmeš jména pána boha tvého nadarmo. Neb nebude mieti nevinna hospodin toho, ktož by vzal jméno pána boha nadarmo. Ex20,8 Pomni, aby deň sváteční světil. Ex20,9 Šest dní budeš dělati a činiti všecka diela tvá. Ex20,10 Ale sedmý deň odpočinutie pána boha tvého, nebudeš činiti všelikého diela ty i syn tvój i dcera tvá i slúha tvój i dievka tvá, hovado tvé i příchozí, jenž jest v branách tvých. Ex20,11 Neb v šesti dnech činil bóh nebe i zemi i moře i všecky věci, kteréž v ních jsú, a odpočinul jest deň sedmý. Protož požehnal jest bóh dni sobotniemu a posvětil jeho. Ex20,12 Cti otce tvého i matku tvú, aby byl dlúhověký na zemi, kterúž pán bóh tvój dá tobě. Ex20,13 Nezabieš. Ex20,14 Nesesmilníš. Ex20,15 Nepokradeš. Ex20,16 Nepromluvíš proti bližniemu tvému křivého svědectvie. Ex20,17 Nepožádáš domu bližnieho tvého ani požádáš ženy jeho ani slúhy ani dievky ani ovce ani vola ani osla ani všech věcí, které jeho jsú. Ex20,18 A vešken

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).