[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<31v32r32v33r33v34r34v35r35v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

boku oltáře k nošení. Ex27,8 Nescelivý, ale prázdný a vydlabaný vnitř učiníš jej, jakož tobě na hóře ukázáno jest. Ex27,9 Učiníš i sienci stánkovú, v jejiežto straně polední proti poledni budú kobercové z bielého lnu přesukovaného, sto loket jeden bok držeti bude na dél, Ex27,10 a slúpóv XXti s podstavky tolikéž měděnými, kteřížto hlavy s dlaby svými budú mieti střiebrné. Ex27,11 Takéž na boce pólnočniem na dél budú kobercové sto loket, slúpóv XXti a podstavkóv měděných téhož čísla a hlavy jích s dlaby svými střiebrné. Ex27,12 Ale na šíř sience, ješto patří na západ, budú kobercové přes padesát loket a slúpóv deset a podstavkóv tolikéž. Ex27,13 V té také sience širokosti, ješto patří na vzchod slunce, padesát loktóv budú, Ex27,14 v níchžto patnácte loktóv kobercové boku jednomu dáni budú a slúpové třie a podkladóv tolikéž Ex27,15 a na boku druhém budú kobercové loket zdržujíc XVt, slúpy tři a podkladóv tolikéž. Ex27,16 Ale u vjití sience bude kobeřec loktóv XXti z modré barvy a zlatohlava a z července dvakrát omáčeného a bielého lnu přesukovaného dielem jehelným. Slúpy bude mieti čtyři s podklady tolikéž. Ex27,17 Všickni slúpové sience v ókol oblečeni budú střiebrnými plechy, hlavami střiebrnými a podklady měděnými. Ex27,18 Na dél zaměstkná sience loktóv sto, na šíř patdesát, vysokost pět loket bude, a bude z bieleného lnu přesukovaného a bude mieti podklady měděné. Ex27,19 Všecky nádoby stánkové ke všem potřebám i posvátným obyčejóm tak kolky jeho jakožto sience z mědi uděláš. Ex27,20 Přikaž synóm izrahelským, ať by přinesli tobě olej s dřieví olivových najčistčí vrchulkem ztlučený, ať by hořala svietedlnice vždycky Ex27,21 v stánku svědectvie za oponú, kteráž přivěšena jest k svědectví. A postavie jí Áron a synové jeho, aby až do jitra svietila před hospodinem, věčná bude služba po náměstciech jích od synóv izrahelských.

XXVIII

Ex28,1 A přijmi k sobě Árona, bratra tvého, s syny jeho z prostředka synóv izrahelských, aby kněžstvie požívali mně Áron, Nadab a Abin, Eleazar a Ithamar. Ex28,2 A učiníš rúcho svaté Áron, bratru tvému, k chvále a k ókrase Ex28,3 a mluviti budeš všem múdrým srdce, kteréž sem naplnil ducha opatrnosti, aby učinili rúcha Áronovi, v níchžto posvěcen jsa posluhoval mně. Ex28,4 A tato budú rúcha, kteráž učinie: racionál a omirál, sukni k němu úzkú, čepici a pás. A učinie rúcha svatá Áronovi, bratru tvému, i synóm jeho, aby kněžstvie požívali mně. Ex28,5 A vezmú zlato a postavec modrý a zlatohlav a červenec dvakrát omáčený a plátno bielé. Ex28,6 I učinie omirál z zlata a z modrého postavce a zlatohlava a července dvakrát omáčeného a z bielého lnu přesukovaného. Ex28,7 Ex28,8 Ex28,9 I vezmeš dva kameny onychinové a vyryješ na nich jména synóv izrahelských: Ex28,10 šest jmen na kameni jednom a šest jiných na druhém podlé řádu narozenie jích. Ex28,11 Dielem rypákovým, dlabáním perlaře vyryješ je jmény synóv izrahelských zavřené v zlato a obklíčené Ex28,12 a položíš na obú bokú omirálu pamět synóv izrahelských. I ponese Áron jména jích před hospodinem na obú ramenú pro zpomínanie. Ex28,13 Učiníš i háčky z zlata Ex28,14 a dva řetiezky z zlata přečistého v hromadě se držiece, kteréžto vzděješ na háčky. Ex28,15 Racionál také súdu učiníš dielem rozličných barev podlé tkánie omirála z zlata a z postavce modrého a z zlatohlava a z července dvakrát omáčeného a z bielého lnu přesukovaného, Ex28,16 čtverohranatý bude a dvojí mieru dlani mieti bude tak na dlúhosti jako na širokosti. Ex28,17 A položíš na něm čtyři řady kamenie. Na prvniem řadu bude kámen sardius a topazius a smaragdus, Ex28,18 na druhém karbunkulus, zafír a jaspis, Ex28,19 na třetiem ligurius, achates a ametystus, Ex28,20 na čtvrtém krizolitus, onychinus a beryllus. Zavřeni v zlato budú po řadiech svých Ex28,21 a budú jmieti jména synóv izrahelských, dvanácti jmény ryti budú všickni kamenové jmény všech po dvanácti pokoleních. Ex28,22 Učiníš na racionálu řetězy spolu se držiece z zlata přečistého Ex28,23 a dva prsteny zlatá, kteráž položíš na obém svrchku racionála Ex28,24 a řetězy zlatá spojíš s prsteny, ješto sú na krajích jeho, Ex28,25 a posledky těch řetězóv dvěma spojíš háčky na obém boku omirála, ješto na racionál patří. Ex28,26 Učiníš i dva prsteny zlatá, kteréž položíš na svrchciech racionála i na podolciech,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).