[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<32v33r33v34r34v35r35v36r36v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A posvětě i jích i rúcha, Ex29,22 vezmeš tuk od skopce a ocas a lój, ješto přikrývá droby a bránici jatrnú a dvě ledvině a také tuk, jenžto na ních jest, i plece pravé, protože by byl skopec posvěcenie, Ex29,23 koláč chleba jednoho, vdolek pokropený olejem, roztlesk z koše přesnic, kterýž postaven jest před obličejem Páně. Ex29,24 A položíš všecky věci na ruce Áronovy a synóv jeho i posvětíš jích, nazdvihna před hospodinem. Ex29,25 A přijmeš všecky věci z rukú jích a zapálíš na oltáři v spálenú obět vóni přechutnú před obličejem Páně, neb obět jeho jest. Ex29,26 Vezmeš také hrudí z skopce, jímžto posvěcen jest Áron, a posvětíš jeho, zdvihna před hospodinem, a dostane se za čést tvú. Ex29,27 Posvětíš i hrudce svacené i plece, jenžto od skopce odlúčil si, Ex29,28 jímžto posvěcen jest Áron i synové jeho a dostanú se za čést Áronovi a synóm jeho právem věčným od synóv izrahelských, neb prvotiny sú a počátkové z óbětí jích pokojných, ješto obětují hospodinu. Ex29,29 A rúcho svaté, kteréhož požívati bude Áron, mieti budú synové jeho po něm, aby byli pomazáni v něm a posvěceny ruce jích. Ex29,30 Sedm dní požívati bude jeho, kto by biskupem za něho byl ustaven z synóv jeho a kto vejde do stánku svědectvie, aby posluhoval v svatyni. Ex29,31 Ale beránka posvěcenie vezmeš a uvaříš maso jeho na miestě svatém, Ex29,32 jímžto krmiti se bude Áron i synové jeho, chlebové také, ješto sú v koši, v óblačnici stánku svědectvie jiesti budú, Ex29,33 aby byla milostiva obět a posvěceny byly obětujících ruce. Cizokrajín nebude jiesti z ních, neb svaté jsú. Ex29,34 Pakli zóstane z masa posvěceného nebo z chlebóv až do jitra, spálíš ostatky ohněm a nebudú jedeny, neb posvěceny jsú. Ex29,35 Všecky věci, které přikázal sem tobě, učiníš nad Áronem i syny jeho. Sedm dní posvěcovati budeš rukú jích Ex29,36 a telce za hřiechy obětuješ po všecky dni k óčištění. A očistíš oltář, když obětovati budeš očištěnie obět, a pomažeš jeho na posvěcenie. Ex29,37 Sedm dní očistíš oltář a posvětíš i budeť svaté svatých. Každý, kto se jeho doktkne, posvětí se. Ex29,38 Toť jest, ješto učiníš na oltáři. Beránky dva ročnie po vše dni ustavičně, Ex29,39 jednoho beránka ráno a druhého večer. Ex29,40 Desátú čést běli skropené olejem tlučeným, ješto má čtvrtú čést miery hin, a víno k óbětování též miery na beránku jednom. Ex29,41 Ale druhého beránka obětuješ k večeru podlé obyčeje jitřnie oběti a podlé těch věcí, kteréž sme pověděli, u vóni chutnosti. Ex29,42 Obět jest hospodinu obětovánie věčného v národech vaších u dveří stánku svědectvie před hospodinem, kdežto ustanovím, abych mluvil k tobě. Ex29,43 A tu přikáži synóm izrahelským, i bude posvěcen oltář v chvále mé Ex29,44 a posvětím stánku svědectvie s oltářem i Árona s syny jeho, aby mi kněžstvie požívali. Ex29,45 A přebývati budu uprostřed synóv izrahelských a budu jím bohem Ex29,46 a zvědie, že já pán bóh jích, jenž sem je vyvedl z země ejiptské, abych bydlil mezi ními, já pán bóh jích.

XXX

Ex30,1 I učiníš oltář k spálení vonných věcí z dřievie sechim, Ex30,2 maje loket z déli a druhý v šíři, to jest čtverohranatý, a dva lokty na výš, rohové z něho vyjdú. Ex30,3 A oděješ jej zlatem přečistým tak mřieži jako stěnu vókol i rohy. Učiníš také jemu korunu zlatú v ókol Ex30,4 a dva prsteny zlatá před korunú po všech bociech, aby puštěni byli v ně sochorové a oltář nošen byl. Ex30,5 A ty sochory učiníš z dřievie sechim a pozlatíš Ex30,6 i postavíš oltář proti oponě, ješto před archú visí svědectvie před modlitebnú dcskú, jížto přikrývá se svědectvie, kdežto mluviti budu tobě. Ex30,7 I zažže zápal na něm Áron chutný a vonný ráno. Kdyžto sklade lucerny, zažže to. Ex30,8 A když pokládá je k večeru, zžéci bude vonné věci věčné před hospodinem v národech vaších. Ex30,9 Neobětujte na něm vonné věci složenie jiného ani daróv a obětí ani mokrých věcí budete obětovati. Ex30,10 A modliti se bude Áron na roziech jeho jednú v rok ve krvi, kteráž obětována jest za hřiech, a slituji se nad ním v pokoleních vaších, svaté svatých bude hospodinu. Ex30,11 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex30,12 Když vezmeš počet synóv izrahelských podlé počta, dadie všickni penieze za duše své hospodinu a nebude rána na ních, když by byli zečteni. Ex30,13 A to dá každý, ktož jde k jménu, puol závažie podlé miery chrámové, závažie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).