[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<30r30v31r31v32r32v33r33v34r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zvieřata polnie. Tak učiníš u vinnici i oliví tvém. Ex23,12 Šest dní dělati budeš, sedmý deň přestaneš, aby odpočíval vól i osel tvój, ať by se odvlažil syn dievky tvé i příchozí. Ex23,13 Všech věcí, kteréž sem řekl vám, ostřiehajte a skrze jméno cizích bohóv nebudete přísahati aniž buď slyšáno z úst vaších. Ex23,14 Třikrát na všaké léto mně hody budete slaviti. Ex23,15 Slavnosti přesnic ostřéhati budeš. Sedm dní jiesti budeš přesnice, jakožť sem přikázal tobě, času měsiece nových úrod, kdyžtos vyšel z Éjipta. Neukážeš se před obličejem mým prázden Ex23,16 a slavnost měsiece prvotin diela tvého, kteréžkoli věci sál by na poli. Slavnosti také na vyjití léta, kdyžto shromáždíš všecka obilé tvá s pole. Ex23,17 Třikrát v rok ukáže se všeliký pacholík tvój před pánem bohem. Ex23,18 Nebudeš obětovati na kvas krve oběti mé ani zóstane běl slavnosti mé až do jitra. Ex23,19 Prvnie úrody obilí země tvé přineseš do domu pána boha tvého aniž vařiti budeš kozelce v mléce mateře své. Ex23,20 Aj, jáť pošli anděla mého, jenž by tě předšel a ostřiehal na cestě a uvedl k miestu, kteréž sem připravil. Ex23,21 Zachovaj jeho a poslúchaj hlasu jeho ani jím pohrzeti se domnievaj, neb když shřešíš, neodpustíť, a jest jméno mé v něm. Ex23,22 Pakli budeš poslúchati hlasu jeho a činiti všecky věci, kteréž mluvím, nepřietelem budu nepřátel tvých a trápiti budu ty, ješto tě trápie. Ex23,23 A předejde tě anděl mój a uvede tě k Amorejskému a Etejskému a Ferezejskému a Kananejskému a k Evejskému a k Jebuzejskému, kteréžť já zetru. Ex23,24 Nebudeš se klaněti bohóm jích ani jích ctíti, nebudeš činiti děl jích, ale zkazíš je a zlámáš slúpy jích Ex23,25 a slúžiti budete pánu bohu vašemu, ať bych požehnal chlebóm tvým i vodám a odjal nemoc z prostředka tvého. Ex23,26 Nebude neplodná ani jalová v zemi tvé a počet dnóv tvých naplním. Ex23,27 Hrózu mú pustím v předběh tvój a zabiem všeliký lid, k němuž vendeš, a všech nepřátel tvých před tebú chřbety obrátím, Ex23,28 vypúštěje sršně prvé, jenž Evea a Kananea a Etea zapudie, dřieve nežli vejdeš. Ex23,29 Nevyvrhu jích od tváři tvé léta jednoho, aby země v púšť se neobrátila a rostly by před tebú zvěři. Ex23,30 Ponenáhlu vyženu je od obličeje tvého, donidž se nerozmóžeš a vládl by zemi. Ex23,31 A položím cíle tvé od moře Črveného až do moře Palestinského a od púště až do řeky, dám v ruce váše přebyvatele země a vyvrhu je od vašeho obličeje. Ex23,32 Nevejdeš s ními v slib ani s bohy jích. Ex23,33 Nebydlte v zemi tvé, aby snad hřešiti tobě nekázali proti mně, slúžil li by bohóm jích, ještoť tobě jistě bude ku pohoršení.

Kapitola XXIIII

Ex24,1 Mojžiešovi také řekl jest: Vstup k hospodinu ty a Áron, Nadab a Abin a LXXt starcóv z Izrahele a pokloníte se zdaleka. Ex24,2 A sám Mojžieš vstúpí k hospodinu a oní nepřiblížie se ani lid vstúpí s ním. Ex24,3 Tehdy přišel jest Mojžieš a vypravil lidu všecka slova Páně i súdy. I odpověděl jest vešken lid jedniem hlasem: Všecka slova Páně, kteráž jest mluvil, činiti budeme. Ex24,4 I psal jest Mojžieš všecky řeči Páně a ráno povstav, udělal jest oltář u kořenóv hóry a XIIte znamení po XIIti pokoleních izrahelských. Ex24,5 I poslal jest mladé z synóv izrahelských a obětovali sú spálené oběti a obětováchu oběti pokojné hospodinu telat XIIte. Ex24,6 I vzal jest Mojžieš polovici strany krve i pustil jí v nádoby a stranu ostatní vlil na oltář, Ex24,7 a vzem knihy slibu, čite lidu posluchajíciemu, jenžto řekli sú: Všecky věci, kteréž jest mluvil hospodin, učiníme a budeme poslušni. Ex24,8 Ale on vzem krev, rozkropil jest jí na lid řka: Tatoť jest krev slibu, kterýž jest zaslíbil hospodin s vámi nade všemi řečmi svými. Ex24,9 I vstúpili sú Mojžieš a Áron, Nadab a Abin a sedmdesát z starších Izrahele Ex24,10 i viděli sú boha izrahelského a pod nohami jeho jako dielo kamene zafírového a jako nebe, když jasno jest Ex24,11 aniž na ty, kteříž daleko otešli biechu z synóv izrahelských, pustil jest ruku svú i viděli sú boha a jedli sú i pili. Ex24,12 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Vstup ke mně na hóru a buď tu a dám tobě dcky kamenité a zákon i přikázanie, kteréž sem napsal, aby učil syny izrahelské. Ex24,13 Vstali sú Mojžieš a Jozue, slúha jeho, a vstupuje Mojžieš na hóru boží, Ex24,14 starším vece: Čakajte tuto, donidž se nevrátíva k vám. Máte Árona a Hura s vámi, narodilo li by se co pohádky, vznesete před ně. Ex24,15 A když jest vstúpil Mojžieš, přikryl jest oblak hóru. Ex24,16 I přebývala

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).