[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<35v36r36v37r37v38r38v39r39v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

všech dckách, aby jedna s druhú se spojila. Tak jest učinil na všech dckách stánkových, Ex36,23 z níchžto XXti k straně polední biechu proti poledni Ex36,24 se XLti podstavky střiebrnými. Dva podstavky pod jednú dckú položena biešta s óbú stranú úhlóv, kdežto výdlabové bokóv v úhlech se konají. Ex36,25 K straně také stánkové, ješto patří na pólnoci, uděla dvadceti desk Ex36,26 se XLti střiebrnými podstavky, dva podstavky po všech dckách. Ex36,27 Ale proti západu, to jest k té straně stánku, ješto na moře patří, učinil jest šest desk Ex36,28 a dvě jiné po každém kútě stanovém szadu, Ex36,29 ješto spojeny biechu zdólu až do vrchu, v jedno spojenie spolu jdiechu. Tak učinil jest s óbú stranú po úhlech, Ex36,30 aby osm spolu desk bylo, aby měly podstavkóv střiebrných XVIt, dva totiž podstavky pod každú dckú. Ex36,31 Udělal jest i sochory z dřievie sechim, pět k sdržení desk jednoho boku stanového, Ex36,32 a pět jiných k druhého boku dckám přihotovených a kromě těch pět jiné sochory k západní straně stanové proti moři. Ex36,33 Učinil jest také svlak jiný, jenž by po prostředce desk od úhla až do úhla přišel, Ex36,34 a to zapaženie pozlati, sliv podstavky jích střiebrné a kruhy jích učini zlaté, skrze něžto by sochory mohly uvedeny býti, jenž i ty zlatými plechy přikry. Ex36,35 Učinil jest i oponu z modrého postavce, z zlatohlava, z července a ze lnu přesukovaného dielem prošívaným barev rozličným a rozdielným Ex36,36 a čtyři slúpy z dřievie sechim, kteréž s hlavami pozlatil jest, sliv podstavky jích střiebrné. Ex36,37 Učinil jest také oponu u vjití stánkovém z modrého postavce, z zlatohlava, z července a ze lnu přesukovaného dielem jehelným Ex36,38 a slúpóv pět s hlavami svými, kteréž jest přikryl zlatem. A podstavky jích slil jest měděné, kteréž jest přikryl zlatem.

XXXVII

Ex37,1 A učinil jest Bezeleel i archu z dřievie sechim, mající puol třetieho lokte na šíř, vysokost také jednoho lokte byla jest a puol, i obloži jí zlatem přečistým vnitř i zevnitř. Ex37,2 A učini jí korunu zlatú vókol Ex37,3 sliv čtyři prsteny zlaté přes čtyři úhly jejie, dva prsteny na boce jednom a dva na druhém. Ex37,4 Sochory také učinil jest z dřievie sechim, kteréž povleče zlatem Ex37,5 a kteréžto pusti v prsteny, ješto biechu na bociech archy k nošení jie. Ex37,6 Učinil jest i dcku, t. modlitebnici z zlata přečistého dvú loktóv a pól na dél a lokte a pól na šíř. Ex37,7 Dva také cherubíny z zlata klepaného, kteréžto postavi s obojie strany dcky modlitebné. Ex37,8 Cherubín jeden na svrchku jedné strany a cherubín druhý na svrchku strany druhé, dva cherubíny na obú svrchkú modlitebny, Ex37,9 ztahuje křídla a přikrývajíce modlitebnu a na se i na ní spolu hlediece. Ex37,10 Učinil jest i stuol z dřievie sechim na dél dvú loktú a na šíř jednoho lokte, kterýž mějieše na vysokosti loket a puol. Ex37,11 I obloži jej zlatem přečistým a učini jemu obrubu zlatú v ókol Ex37,12 a té obrubě korunu zlatú rozličně vyrytú čtyř prstóv a na túž druhú korunu zlatú Ex37,13 slil jest. I čtyři kruhy zlaté, kteréž jest položil na čtyři úhly po všech nohách stolních Ex37,14 proti koruně. A pustil jest v ně sochory, aby se mohl stuol nositi. Ex37,15 Ty také sochory učini z dřievie sechim a obloži je zlatem Ex37,16 i orudie k rozličným potřebám stolovým, čbány octové, báně, řepice i kadidlnice z zlata čistého, v níchžto obětovány mají býti mokré věci. Ex37,17 Učinil jest i sviecen sklepaný z zlata přečistého, od jehožto kmenu pružiny, čéšky, okružidlka i lilia pocháziechu. Ex37,18 Šest na obém boku, tři pružiny s jedné strany a tři s druhé. Ex37,19 Tři čéšky ku podobenství ořecha po všech pružinách, okružidlka spolu i lilia. A tři čéšky ku podobenství ořecha na pružině druhé, okružidlka spolu i lilia, rovné bieše dielo šesti pružin, ješto pocháziechu z kmene sviecnového. Ex37,20 A na samém kmeni biechu čtyři čéšky ku podobenství ořecha a okružidlka po všech i lilia Ex37,21 a okružidlka pod dvěma pružinami po třech miestech, jenž spolu šest sú pružin, pocházejíce z kmene jednoho, Ex37,22 a protož okružidlka i pružiny z něho biechu, všecky věci klepané z zlata přečistého. Ex37,23 Učinil jest i svietedlnic sedm s utěradly knotóv svými i orudie, kdežto ty věci, kteréž se utierají, uhašeny by byly, z zlata přečistého. Ex37,24 Hřivnu zlata vážieše sviecen se všemi nádobami svými. Ex37,25 Učinil jest i oltář kadidlný z dřievie sechim, maje na čtvero po jednom lokti a na výsost dva, z jehožto úhlóv pocháziechu rohové, Ex37,26 i povlékl jest jej zlatem přečistým

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).