[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<32r32v33r33v34r34v35r35v36r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ješto sú proti omirálovi a na zadky jeho patřie. Ex28,27 Také i jiná dva prsteny zlatá, ješto položeny mají býti na obojiem boku omirála zduolu, ješto patří proti tváři spojenie nižšieho, aby se shoditi mohlo s omirálem, Ex28,28 aby súžen byl racionál prsteny svými s prsteny omirálovými šňorú modrého postavce, aby ostalo spojenie kováním učiněné a od sebe rózno racionál a omirál nemohla se rozděliti. Ex28,29 I ponese Áron jména synóv izrahelských na racionálu súda na prsiech svých, kdyžto vcházie do svatyně, před hospodinem památku na věky. Ex28,30 A položíš na racionálu súda učenie a pravdu, ješto budú na prsech Áronových, když vcházie před hospodinem, i bude nositi súd synóv izrahelských na prsech svých před obličejem Páně vždycky. Ex28,31 Učiníš i sukni omirálovú všicku z modrého postavce, Ex28,32 na jejížto prostředku svrchu bude obojek a krajové okolo nie tkaní, jakož obyčejno jest býti na krajních stranách rúcha, aby snadně nezedralo se. Ex28,33 Ale zduola u nóh též sukně v ókol jako jablka zrnatá učiníš z modrého postavce a z zlatohlava a z července dvakrát omáčeného, proměšuje u prostředce zvonci Ex28,34 tak, aby zvonec byl zlatý i jablko zrnaté a opět zvonec jiný zlatý a jablko zrnaté. Ex28,35 I obleče se v ní Áron v úřadě služby, aby slyšán byl zvuk, když vejde a vynde do svatyně před obličejem Páně, aby neumřel. Ex28,36 Učiníš i plech z zlata přečistého, na němž vyryješ dielem dlatebným: hospodinu svaté, Ex28,37 i obviežeš jej šňorú z modrého postavce a bude nad čepicí Ex28,38 výše na čele biskupově. I ponese Áron nepravosti jích, kteréž sú obětovali a posvěcovali synové izrahelští ve všech dařiech a daních svých. I bude vždycky plech na čele jeho, aby milostiv byl jemu hospodin. Ex28,39 A sužuje sukni bielým lnem a korunu bielého plátna učiníš i pás dielem jehelným. Ex28,40 Jistě synóm Áronovým sukně lněné připravíš i pásy i čepice k chvále a okrase. Ex28,41 I oblečeš těmi všemi věcmi Árona, bratra tvého, a syny jeho s ním a všech posvětíš rukú. A posvětíš jích, aby kněžstvie požívali mi. Ex28,42 Učiníš i rúšce lněné, aby přikryly tělo mrzkosti své od ledví až do bedr. Ex28,43 I budú jích požívati Áron a synové jeho, kdyžto vejdú do stánku svědectvie nebo kdyžto přibližují se k óltáři, aby posluhovali v svatyni, aby nepravostí jsúc vinni nezemřeli. Za utvrzenie zákona věčného bude Áronovi i semeni jeho po něm.

XXIX

Ex29,1 Ale i tyto učiníš, aby mi v kněžství posvěceni byli. Vezmi tele z stáda a skopce dva nepoškvrněná Ex29,2 a chleby přesné a vdolek bez kvasu, ješto by byly pokropeny olejem, roztlesk také přesný olejem pomazaný, z běli pšeničné všecky učiníš. Ex29,3 A položené v koši obětuješ. Ale tele a dva skopce Ex29,4 I Árona i syny jeho přičiníš ke dveřóm stánku svědectvie. A když omyješ otce s syny vodú, Ex29,5 oblečeš Árona rúchem jeho, to jest lněnú sukní a omirálem, kterýž stiehneš pásem Ex29,6 a vstavíš čepici na hlavu jeho a plech svatý na čepici Ex29,7 a olej pomazánie vléš na hlavu jeho, a tiem obyčejem svěcen bude. Ex29,8 Syny také jeho přičiníš a oblečeš sukněmi lněnými a opášeš pásem Ex29,9 Árona totiž i syny jeho a vstavíš jím čepice. I budú kněžie moji v zákoně věčném, když naplníš ruce jích. Ex29,10 Přiložíš i telce před stánkem svědectvie i vložie Áron a synové jeho ruce na hlavu jeho Ex29,11 i zabieš jej před obličejem Páně podlé dveří stánku svědectvie. Ex29,12 A vezma krve telcové, položíš na roh oltáře prstem tvým a ostatní krev vléš podlé základu jeho. Ex29,13 Vezmeš i tuk vešken, jenž přikrývá droby a bránici jatrnú a dvě ledvině i tuk, ješto na nich jest, a obětuješ zápal na oltáři. Ex29,14 Ale maso telcové i kóží i hnój spálíš vně před stánkem, protože by za hřiech byl. Ex29,15 Jeden také skopec vezmeš, na jehožto hlavu položie Áron a synové jeho ruce. Ex29,16 Kteréhožto když zabieš, vezmeš z krve jeho a vléš podlé oltáře Ex29,17 a samého skopce zsekáš na kusy, a zmyje droby jeho i nohy, položíš na zsekané maso a na hlavu jeho. Ex29,18 I obětuješ všeho skopce zápalnú obět na oltáři. Obět jest hospodinu vóně přechutná, obět božie. Ex29,19 Vezmeš také skopce jiného, na jehožto hlavu Áron a synové jeho položie ruce. Ex29,20 Jehožto když obětuješ, vezmeš ze krve jeho a položíš na svrchek pravého ucha Áronova i synóv jeho a na palcích rukú jích i nohy pravé. I vléš krev na oltář v ókol, Ex29,21 a když vezmeš z krve, ješto jest na oltáři, a z óleje pomazánie, pokropíš Árona i rúcha jeho, synóv i rúcha jích.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).