[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<29r29v30r30v31r31v32r32v33r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

lid vidieše hlasy a lampy a zvuk trúby a hóru kúřící a zžesše se a strachem poraženi jsúc, stáli sú zdaleka Ex20,19 řkúce Mojžiešovi: Mluv ty nám a slyšeti budeme, a nemluv nám hospodin, abychme snad nezemřeli. Ex20,20 I vece Mojžieš k lidu: Neroďte se báti, neb ať by vás zkusil, přišel jest bóh, aby strach jeho byl v vás a abyšte nehřešili. Ex20,21 I stál jest lid zdaleka, ale Mojžieš přistúpi k mrákotě, v kteréž bieše bóh. Ex20,22 I řekl jest mimoto hospodin k Mojžiešovi: Toto povieš synóm izrahelským: Vy ste viděli, že z nebe mluvil sem vám. Ex20,23 Nebudete li činiti bohóv střiebrných ani bohóv zlatých učiníte sobě. Ex20,24 Oltář z země učiníte mi a budete obětovati na něm spálené a pokojné oběti váše, ovce váše i voly na všelikém miestě, na němž by byla pamět jména mého. A přijduť k tobě a požehnám tobě. Ex20,25 Pakli oltář kamenný učiníš mi, nebudeš dělati jeho z tesaných kamení, neb zdvihneš li nóž tvój nad ním, poškvrněn bude. Ex20,26 Nevstúpíš po vzchodiech k óltáři mému, aby se nezjevila mrzkost tvá.

XXI

Ex21,1 Totoť jsú súdové, kteréž předložíš jím. Ex21,2 Kúpíš li sluhu Žida, šest let slúžiti bude tobě, v sedmém vyjde svoboden darmo. Ex21,3 S kterakým rúchem všel by, s takovým ať vyjde. Ač bude maje ženu, i žena vyjde spolu. Ex21,4 A pakli by pán dal jemu ženu a porodila by jemu syny a dcery, žena a synové jeho budú pána jeho, ale on vyjde s óděvem svým. Ex21,5 Pakli by řekl slúha: Miluji pána mého i ženu i syny, nevyjdu svobodný, Ex21,6 a obětuj ho pán bohóm a přičiněn bude k dveřóm a podvojóm a probodne ucho jeho šídlem i bude jemu slúha na věky. Ex21,7 Prodal li by kto dceru svú v dievku, nevyjde, jako dievky vyjíti obykly sú. Ex21,8 Pakli by se nelíbila očima pána svého, jemuž by dána byla, pustí jí. Ale lidu ciziemu prodati nebude mieti moci, pohrda li jí. Ex21,9 A pakli by synu svému oddal jí, podlé obyčeje dcer učiní jí. Ex21,10 Pakli by druhú jemu vzal, opatří dievce svatbu i rúcha i mzdy za hanbu nezapří. Ex21,11 Jestliže by trého toho neučinil, vyjde darmo bez peněz. Ex21,12 Kto by bil člověka chtě zabiti, smrtí umři. Ex21,13 Pakli by kto neučinil zálohy, ale bóh jej dal v ruce jeho, ustavím tobě miesto, kam by utéci měl. Ex21,14 Kto by skrze pilné rozmyšlenie zabil bližnieho svého a skrze zálohy, od oltáře mého otedřeš jeho, aby umřel. Ex21,15 Ktož by bil otce svého nebo máteř, smrtí umři. Ex21,16 Kto by ukradl člověka a prodal jeho, přemožen jsa u vině, smrtí umři. Ex21,17 Kto by zlořečil otci svému nebo mateři, smrtí umři. Ex21,18 Jestliže by se svadili mužie a udeřil by druhý bližnieho svého kamenem nebo pěstí a ten by neumřel, ale ležal by na lóži, Ex21,19 vstal li by a chodil vně o holi své, nebude vinen, jenž by urazil tak, však aby diela jeho a náklady na lékaře navrátil. Ex21,20 Kto by bil sluhu svého nebo dievku metlú a umřel li by v rukú jeho, hřiechem smrtedlným vinen bude. Ex21,21 Pakli by jednoho dne pobyl živ nebo dvú, nepodleže pokutě, neb peniezi jeho jsú Ex21,22 Kdyby se svářili mužie a urazil by kto ženu těhotnú a nedochódče zajisté by učinil, ale ona živa by byla, podleže škodě, kterak by mnoho požádal muž ženy a ubrmané by usúdili. Ex21,23 A pakli by jejie smrt potom přišla, navrátí duši za duši, Ex21,24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, Ex21,25 zpálenie za zpálenie, ránu za ránu, zsinalost za zsinalost. Ex21,26 Jestliže by kto urazil oko sluhy svého nebo dievky a šilhavy by je učinil, propustí svobodny za oko, kteréž jest vylúpil. Ex21,27 Zub také urazil li by sluze nebo dievce své, též je propustí svobodny. Ex21,28 Kdyby vuol rohem urazil muže nebo ženu a umřel li by, kamením obřícen bude a nebude jedeno maso jeho a pán vola nevinen bude. Ex21,29 Pakli by vuol trkavý byl od včerajška a již deň třetí a přisvědčovali se pánu jeho, a nezavřel by jeho a zabil by muže nebo ženu, i vól kamením obřícen bude i pána jeho zabijí. Ex21,30 Pakli by peniezi jemu uloženi byli, dá za duši svú, což by koli byl požádán. Ex21,31 Syna také i dceru urazil li by rohem, takovémuž súdu podleže. Ex21,32 Pakli by sluhu a dievku nadběhl, XXXti závaží střiebra dá pánu, ale vól kamením obřícen bude. Ex21,33 Jestliže by kto otevřel cisternu a vykopal a nepřikryl by jie a upadl by vól nebo osel v ní, Ex21,34 pán cisterny navrátí záplatu hovad a to, což umřelo jest, jeho bude. Ex21,35 Ranil li by vól cizí vola druhého a ten by umřel, prodadie vola živého a rozdělé penieze a mrchu mrtvého mezi se rozdělé. Ex21,36 A pakli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).