[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<31r31v32r32v33r33v34r34v35r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

loktóv bude, jedné miery budú všecky opony. Ex26,3 Pět opon sobě vespolek spojeny budú a jiných pět spojením týmž spolu držeti se budú. Ex26,4 Držadlka modrá na bociech i na vršiech učiníš oponných, aby se mohly v hromadu spojiti. Ex26,5 Padesát držadlek opona mieti bude na obú stranú tak přimiešených, aby držadla proti držadlóm přišly, aby jedna druhé mohla se přihoditi. Ex26,6 Učiníš i padesát krúžkóv zlatých, jímižto příkrovové opon mají spojeni býti, aby jeden stánek byl. Ex26,7 A učiníš kobercóv žíněných jedenáct ku přikrytí střechy stánkové. Ex26,8 Dlúhost koberce jednoho bude mieti XXXti loket a širokost čtyři, rovná bude miera kobercóv všech, Ex26,9 z níchžto pět súkromě spojíš a šest sobě spolu shromáždíš, tak aby šestý kobeřec na próčelí střechy odvojil. Ex26,10 Učiníš i padesát držadl na svrchku koberce jednoho, aby se s druhým mohl spojiti, a padesát držadl na kraje druhého koberce, aby s druhým se spojil. Ex26,11 Padesát záponek měděných učiníš, jímižto by se spojila držadlka, aby jedno ze všech přikrytie bylo. Ex26,12 A což by zbylo na koberciech, kteříž se připravují k střeše, to jest jedniem kobercem, kterýž širší jest, z polovice jeho přikryješ zadní stranu stánku. Ex26,13 A loket s jedné strany povisne a druhý s druhé, který viece jest v kobercové dlúhosti, oba boky stánku přikrývaje. Ex26,14 Učiníš i jiné přikrytie střeše z koží skopcových rudných a na to opět jiné přikrytie z modrých koží. Ex26,15 Učiníš i dcky stojaté před stánkem z dřievie sechim, Ex26,16 ješto každá deset loket na dél měla by a na šíř lokte pól druhého. Ex26,17 Na bociech dvě dčtě budeta zálině, jimažto dska druhé dcště by se spojila. a tiem obyčejem všecky dcky budú připraveny, Ex26,18 jíchžto XXti budú na boce poledniem, jenž se chýlí na poledne. Ex26,19 Jímžto XLti podstavkóv střiebrných sléš, aby dva podstavky každé dcště ve dvú úhlú podležela. Ex26,20 Na boce také druhém stánkovém, ješto se chýlí na puolnoci, dvadceti desk budú, Ex26,21 XLti majíc podstavkóv střiebrných. Dva podstavky každé dcště budeta podložena. Ex26,22 Ale k západnie straně stánku učiníš šest desk Ex26,23 a opět jiné dvě dcště, ješto by v úhlech zdviženy byly, za hřbetem stánkovým Ex26,24 a budeta spojeně zdolu až do vrchu a jedno spojenie všecky sdrží. A dvěma dckama, ješto v úhlech mají položeny býti, podobné spojenie zachováno bude. Ex26,25 I budú spolu desk osm a podstavkóv jích XVIte střiebrných, dva podstavky každé dště počítajíc. Ex26,26 Učiníš i svlakóv z dřievie sechim pět k složení desk na jednom boku stánku Ex26,27 a pět jiných na druhém a téhož čísla na západní stranu, Ex26,28 kteříž puštěni budú po prostředciech desk od vrchu až do vrchu. Ex26,29 A těch desk pozlatíš a sléš na nich prsteny zlaté, skrze kteréžto svlaky stěnu desk by sdržely. Kteréž přikryješ plechy zlatými Ex26,30 a zdvihneš stánek podlé příkladu, kterýž tobě na hóře ukázán jest. Ex26,31 Učiníš i oponu z modré barvy a z zlatohlava a z července dvakrát omáčeného, z bielého lnu přesukovaného, dielem jehelným a krásné rozličnosti přetykovanú, Ex26,32 kterúžto pověsíš před čtyřmi slúpy z dřievie sechim, jenž tí zajisté pozlaceni budú a mieti budú zlaté hlavy, ale podstavky střiebrné. Ex26,33 A provlečena bude opona skrze kruhy, mezi kterúžto postavíš archu svědectvie, skrze kterúž oponu svatyně, a svatyň svatyně rozděleny budú. Ex26,34 Položíš i dcsku modlitebnú na archu svědectvie v svatyni svatých Ex26,35 a stól za oponu a proti stolu sviecen na boce stánku poledniem, neboť stuol stane na straně pólnočnie. Ex26,36 Učiníš i oponu [u]text doplněný editorem vjití stánkovém z modré barvy a z zlatohlava a z července dvakrát omáčeného a z bielého lnu přesukovaného dielem jehelným. Ex26,37 A pět slúpóv z dřievie sechim pozlatíš, před kterýmižto vedena bude opona, jíchžto budú hlavy zlaté a podstavci mědění.

XXVII

Ex27,1 Učiníš i oltář z dřievie sechim, kterýž bude mieti pět loktóv na dél a tolikéž na šíř, to jest čtverohranatý, a tři lokty na výš. Ex27,2 A rohy po čtyřech úhlech z něho budú a přikryješ jej mědí Ex27,3 a učiníš ku potřebám jeho pánvě k brání popela a kleště a háčky a k óhni brání nádoby, všecka orudie z mědi skuješ. Ex27,4 A rošt ku podobenství teneta měděný, skrze kteréžto čtyři úhly budú čtyřie prstenové mědění, Ex27,5 kteréž položíš na kuthan oltáře, i bude rošt až do polu oltáře. Ex27,6 Učiníš i sochory oltářové z dřievie sechim dva, kteréž přikryješ plechy měděnými Ex27,7 a uvedeš skrze kruhy a budú s obého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).