[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<29v30r30v31r31v32r32v33r33v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pakli vědieše, že by vól trkavý byl od včerajška a již třetí deň a neostřéhal ho pán jeho, navrátí vól za vól a mrchu celú vezme.

Kapitola XXII.

Ex22,1 Ukradl li by kto vola nebo ovci a prodal by nebo zabil, pět volóv za jeden vól navrátí a čtyři ovce za jednu ovci. Ex22,2 Pakli vylamuje zloděj dóm nebo podkopávaje byl by nalezen a vezma ránu umřel by, bijce nebude vinen krví. Ex22,3 Pakli by po slunečném vyjití to učinil, vraždu jest učinil i on umře. Neměl li by, co by za krádež navrátil, prodán bude. Ex22,4 Pakli by nalezeno bylo u něho, co jest ukradl živého, buďto vól, buďto osel, buďto ovce, dvé to navrátí. Ex22,5 Urazil li by kto pole nebo vinnici a pustil by hovado své, aby spásl cizie, což by koli měl najlepšieho na poli svém nebo vinnici, za škodu podlé shodenie navrátí. Ex22,6 Pakli vyjda oheň nalezl by klasy a postihl by stohy obilné nebo stojiece obilé na polích, navrátí škodu, kto by oheň zapálil. Ex22,7 Poručil li by kto přieteli penieze nebo osudie k óstřiehaní a od něho, jenž bieše přijal, krádežem odjato bude, nalezne li se zloděj, dvé to navrátí. Ex22,8 Pakli se zloděj tají, pán domu přiložen bude k bohóm a přisiehne, že jest neztáhl ruky na věc bližnieho svého Ex22,9 k učinění lsti tak na volu, jako na oslu i ovci i rúchu, i cožkoli škodu vnésti móže, k bohóm obojieho pře přijde, a usúdie li oní, dvé to navrátí bližniemu svému. Ex22,10 Kdyby kto poručil bližniemu svému osla, vola nebo ovci i všeliké hovado k óstřiehaní a umřelo by nebo umdleno bylo nebo vzato od nepřátel, a nižádný by toho nevěděl, Ex22,11 právo přísežné bude uprostřed, že by neztáhl ruky k věci bližnieho svého. A přijme pán přísahu a onen navrátiti nebude puzen. Ex22,12 Pakli by krádežem vzato bylo, navrátí škodu pánu. Ex22,13 Pakli by jedené od zvěři přinesl k němu, což zabito jest, i nenavrátí. Ex22,14 Ktož u bližnieho svého cožkoli těch věcí zajieti požádal by a umdleno nebo umřelo by, pána přitom když nebylo, navrátiti bude připuzen. Ex22,15 Pakli by přitom pán byl, nenavrátí, najviece ač jest přivedeno bylo za mzdu diela svého. Ex22,16 Sved li by kto pannu ještě neoddanú a spal by s ní, věnuje jí a bude jí mieti za ženu. Ex22,17 Pakli by otec pannin dáti nechtěl, navrátí penieze podlé obyčeje věna, kteréž panny bráti obykly sú. Ex22,18 Zločincóv nebudeš trpěti živu býti. Ex22,19 Kto by se sšel s hovadem, smrtí umři. Ex22,20 Kto obětuje bohóm, zabit bude, kromě hospodinu samému. Ex22,21 Příchozieho nezamútíš ani snuzíš jeho, neb ste příchozie byli i vy v zemi ejiptské. Ex22,22 Vdově a sirotku nebudete škoditi. Ex22,23 Pakli by ste urazili je, volatiť budú ke mně a já volánie jích uslyším, Ex22,24 a rozhněvá se prchlivost má, a ztepu vás mečem i budúť ženy váše vdovy a synové váši sirotci. Ex22,25 Jestliže penieze pójčené dáš lidu mému chudému, jenž bydlí s tebú, nebudeš nuziti jeho jako ukrutník, ani lichvami utiskneš. Ex22,26 Vezmeš li základ od bližnieho tvého rúcho, před západem slunce navrátíš jemu, Ex22,27 neb to jest samo, jímžto se přikrývá, oděv těla jeho ani má jiného, v čem by spal. Bude liť volati, uslyším jeho, neb milosrdným sem. Ex22,28 Bohóm nebudeš utrhati a kniežeti lida tvého nebudeš zlořečiti. Ex22,29 Desátkóv tvých a prvotin nebudeš meškati obětovati. Prvorozeného synóv tvých dáš mi, Ex22,30 z volóv také a z ovec též učiníš. Sedm dní buď s mateří svú, dne osmého vrátíš jeho mně. Ex22,31 Mužové světí budete mně. Masa, kteréž od zvěři by bylo najedeno, nebudete jiesti, ale povržete psóm.

XXIII

Ex23,1 Nepřijmeš hlasu lživého. Nespojíš ruky tvé, aby za nemilostivého pravil křivé svědectvie. Ex23,2 Nenásleduj zástupa k účinění zlého ani v súdu mnohých přivolíš usúzení, aby od pravého poblúdil. Ex23,3 Nad chudým {t. v křivé při}marginální přípisek soudobou rukou nesmiluješ se v súdu. Ex23,4 Utkal li by se s volem nepřietele tvého nebo oslem blúdícím, doveď zase k němu. Ex23,5 Viděl li by osla nenávidícieho tebe, an leží pod břemenem, nepomineš, ale pozdvihneš s ním. Ex23,6 Neuchýlíš se v súdu chudého. Ex23,7 Lži utiekati budeš. Nevinného a spravedlivého nezabieš, neb protivím se nemilostivému. Ex23,8 Nepřijímaj daróv, kteříž oslepují také opatrné a podvracují slova spravedlivých. Ex23,9 Hosti nezamútíš. Viete zajisté přichozících mysli, neb i vy byli ste hosté v zemi ejiptské. Ex23,10 Šest let posévati budeš zemi tvú a shromáždíš obilé tvá, Ex23,11 ale léta sedmého necháš jie a odpočinúti kážeš, aby jedli chudí lida tvého, a což by koli ostatnieho bylo, ať jedie zvieřata

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).