[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<25v26r26v27r27v28r28v29r29v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a na veřejech domových, v níchžto budú jej jiesti. Ex12,8 A budú jiesti maso noci té, pečené v óhni, a přesné chleby s řeřichú polní. Ex12,9 Nebudú jiesti z něho nic syrového ani vařeného vodú, ale pečeného toliko u ohně. Hlavu s nohami jeho i s droby slepcete Ex12,10 aniž co zuostane z něho až do jitra. Pakli by co bylo ostatnieho, ohněm spálíte. Ex12,11 A tak jej jiesti budete. Bedra váše podpášete, obuv mieti budete na nohách, držiece holi v rukú, a budete jiesti chvátajíce. Neb jest Fáze, totiž jitie Páně. Ex12,12 A pójdu přes zemi ejiptskú tu noc a bíti budu všeliké prvorozené v zemi ejiptské od člověka až do hovada. A nade všemi bohy ejiptskými učiním súdy, já Pán. Ex12,13 I bude vám krev na znamenie v domiech, v níchžto budete, a uzřím krev a pominu vás aniž bude na vás rána záhubná, kdyžto ztepu zemi ejiptskú. Ex12,14 I budete mieti tento deň na pamětné a budete jej světiti slavný hospodinu v pokoleních vaších náboženstvím věčným. Ex12,15 Sedm dní přesnice jiesti budete, v první deň nebude kvasu v domiech vaších. Ktožkoli jiesti bude kvas, zhyne duše ta z Izrahele od prvnieho dne až do dne sedmého. Ex12,16 Deň první bude svatý a slavný i deň sedmý túž slavností poctivý. Nižádného diela v ních činiti nebudete kromě těch věcí, kteréž k jedení příslušejí, Ex12,17 a zachováte přesnice. Neb v týž deň ten vyvedu zástup váš z země ejiptské a ostřéhati budete dne tohoto v pokoleních vaších obyčejem věčným. Ex12,18 Prvnieho měsiece čtrnáctý deň měsiece k večeru jiesti budete přesnice až do dne dvadcátého a prvnieho téhož měsiece k večeru. Ex12,19 Za sedm dní kvašené nebude nalezeno v domiech vaších. Ktož by jedl kvašené, zahyne duše jeho z zástupu izrahelského tak z příchozích jako tu rodilých v zemi. Ex12,20 Všeho kvašeného nebudete jiesti, ve všech přiebytciech vaších jiesti budete přesnice. Ex12,21 I povolal jest Mojžieš všech starších synóv izrahelských a řekl jest k ním: Jděte, vezměte hovado po čeledech vaších, obětujtež beránka. Ex12,22 A svazek yzopa omočte ve krvi, ješto jest u prahu, a pokropte z nie na svrchní práh i na podvoje. Nižádný z vás nevycházej ze dveří domu svého až do jitra, Ex12,23 neboť pójde hospodin, tepa Ejiptské. A když by uzřel krev na svrchniem praze a na obú podvojí, mineť dvéře a nedáť bijci vjíti do domóv vaších a uraziti. Ex12,24 Ostřiehaj slova tohoto zákonnieho tobě i synóm tvým až na věky. Ex12,25 A když vejdete do země, kterúž hospodin má dáti vám, jakož jest slíbil, zachovávati obyčeje posvátné tyto budete. Ex12,26 A když by vám řekli synové váši: Který jest toto zákon? Ex12,27 Diete jím: Obět jitie Páně jest, kdyžto jest šel nad domy synóv izrahelských v Éjiptě, tepa Ejiptské a domy náše vysvobozuje. A skloniv se lid, pomodli se, Ex12,28 a vyšedše synové izrahelští, učinili sú, jakož přikázal bieše hospodin Mojžiešovi a Áronovi. Ex12,29 I stalo se jest o pólnoci. Zbil jest hospodin všeliké prvorozené v zemi ejiptské, od prvorozeného faraonova, jenž sedieše na stolici jeho, až do prvorozeného jaté, kteráž bieše v žaláři, i všeliké prvorozené hovad. Ex12,30 I vstal jest farao v noci i všecky slúhy jeho i vešken Ejipt i vzjíde křik veliký v Éjiptě, neb aniž bieše domu, v němž by neležal mrtvý. Ex12,31 A povolav Mojžieše a Árona v noci vece: Vstaňte, vynděte od lidu mého, i vy i synové izrahelští, jděte, obětujte hospodinu, jakož diete. Ex12,32 Ovce váše i voly přijměte, jakož ste byli prosili, a odcházejíce požehnajte mi. Ex12,33 I nutiechu Ejipští lid, aby z země vyšli rychle, řkúce: Všickni zemřeme. Ex12,34 Tehdy vzal jest lid skropenú múku, prvé než by zkynula, a uvázav u pláště, vložil jest na pleci své. Ex12,35 I učinili sú synové izrahelští, jakož přikázal bieše Mojžieš, a uprosichu od Ejiptských osudie střiebrná a zlatá i rúcho mnohé. Ex12,36 A dal jest hospodin milost lidu před Ejiptskými, aby jím pójčili, i zlúpili sú Ejiptské. Ex12,37 I brachu se synové izrahelští z Ramesse do Sochot, jakožto šest set tisícóv mužóv pěších kromě dietek. Ex12,38 Ale i lid smiešený nečíslný vstúpil jest s ními, ovce i volové i dobytek rozličného plodu, mnohý přieliš Ex12,39 I vařili sú múku, kterúž nedávno skropenú z Éjipta vzeli biechu, a učinili sú podpopelné chleby přesné, neb aniž možiechu ukvasiti, ano je nutie Ejipští, aby vyšli, a nižádného nedadúc učiniti pomeškánie aniž pokrmu co přihodí se jím připraviti. Ex12,40 Ale přebývanie synóv izrahelských, jímžto bydléchu v zemi ejiptské, bylo jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).