[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<28r28v29r29v30r30v31r31v32r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Protož vzemše kámen, položili sú podeň, na němžto seděl a Áron a Hur vzdržovášta ruce jeho s obú stranú. I stalo se jest, že ruce jeho sta neustale až do západa slunce. Ex17,13 A zapudil jest Jozue Amalecha i lid jeho v ústech meče. Ex17,14 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Napiš to pro pamět na knihy a daj v úši Jozue, neb zahladím pamět Amalechovu pod nebem. Ex17,15 I udělal jest Mojžieš oltář a nazval jest jméno jeho Povýšenie mé hospodin řka: Ex17,16 Neb ruka samého hospodina a boj boží bude proti Amalechovi od národu do národu.

XVIII

Ex18,1 A když jest uslyšal Jetro, kněz madianský, test Mojžiešóv, všecky věci, kteréž bieše učinil bóh Mojžiešovi a Izrahelovi, lidu svému, a že by vyvedl hospodin Izrahele z Éjipta, Ex18,2 vzal jest Zeforu, ženu Mojžiešovu, kteréž bieše nechal, Ex18,3 i dva syny jeho, z níchžto jeden slovieše Gerson, ješto řekl otec: Příchozí sem byl v zemi cizie, Ex18,4 ale druhý Eliezer, neb jest řekl: Bóh otce mého spomocník mój a vytrhl mě z meče faraonova. Ex18,5 Tehdy přišel jest Jetro, test Mojžiešóv, a synové jeho i žena jeho k Mojžiešovi na púšť, kdežto bieše stany rozbil podlé hóry božie. Ex18,6 I vzkázal Mojžiešovi řka: Já přietel tvój Jetro jdu k tobě i žena tvá i dva syny tvá s ní. Ex18,7 Jenž vyšed u potkánie přietele svého, poklonil se a poceloval jest jeho i pozdravila sta se spolu slovy pokojnými. A když byl všel do stanu, Ex18,8 vypravil jest Mojžieš přieteli svému všecky věci, kteréž bieše učinil bóh faraonovi [a Ejiptským]text doplněný editorem pro Izrahele i všicku práci, kteráž se jím byla přihodila na cestě, a že zprostil je bieše hospodin. Ex18,9 I veselil se jest Jetro nade všemi věcmi dobrými, kteréž učinil bieše hospodin Izrahelovi, protože by jej vytrhl z ruky Ejiptských. Ex18,10 I vece: Požehnaný hospodin, jenž jest vyprostil vás z ruky Ejiptských a z ruky faraonovy, jenž jest vytrhl lid svój z ruky Ejiptských. Ex18,11 Nynie poznal sem, že veliký Pán nade všecky bohy, protože sú pyšně činili proti ním. Ex18,12 Tehdy obětoval jest Jetro, přietel Mojžiešóv, zápaly a oběti bohu. I přišli sú Áron a všickni starší izrahelští, aby jedli chléb s ním před hospodinem. Ex18,13 Pak druhého dne seděl jest Mojžieš, aby súdil lid, jenž stáše před Mojžiešem od jitra až do večera. Ex18,14 To když jest viděl přietel jeho všecky věci, totiž kteréž činieše v lidu, vece: Co jest to, ješto činíš v lidu? Proč sám sedíš a vešken lid čaká od jitra až do večera? Ex18,15 Jemužto odpovědě Mojžieš: Přišel jest ke mně lid hledaje súdu božieho. Ex18,16 A když přihodí se jím některé korčenie, přicházejí ke mně, abych súdil mezi ními a ukázal přikázanie božie i zákony jeho. Ex18,17 A on vece: Nedobrú věc činíš Ex18,18 a bláznivú prací se kazíš i ty i lid tento, jenž s tebú jest. Nad moci tvé jest skutek, sám jeho nebudeš moci snésti. Ex18,19 Ale slyš slova má i rady a budeť hospodin s tebú. Buď ty lidu v těch věcech, které k bohu příslušejí, aby vypravoval, které věci se pravie k němu, Ex18,20 a ukázal lidu posvátné obyčeje a řád služby a cestu, skrze níž by vjíti měli, a dielo, které činiti. Ex18,21 Ale opatř ze všeho lidu muže mocné a bojície boha, v níchž by byla pravda a ješto by nenáviděli lakomstvie. A ustav z ních tribuny a setníky a padesátníky a desátníky, Ex18,22 jenž by súdili lid každý čas. A což by koli větčieho bylo, ať k tobě vznesú, a oní menšie věci toliko suďte. A lehčejie tobě aby bylo, rozděléc na jiné břiemě. Ex18,23 Učiníš li to, naplníš rozkázanie božie a přikázanie jeho moci budeš snésti. A vešken lid tento navrátí se s pokojem na miesta svá. Ex18,24 Ty věci uslyšav Mojžieš, učinil jest všecky věci, kteréž on poradil bieše, Ex18,25 a vybrav muže udatné ze všeho Izrahele, ustavil jest je kniežata lidu, tisícníky a setníky a patdesátníky a desátníky, Ex18,26 jenž súdiechu lid každý čas. A cožkoli těžšieho bieše, vznášiechu k němu, snažšie věci toliko súdiece. Ex18,27 I pustil jest přietele svého, jenž navrátiv se odšel jest do země své.

XIX

Ex19,1 Měsiece třetieho vyjitie izrahelského z země ejiptské v ten deň přišli sú na púšť Sinai, Ex19,2 neb šedše z Rafadim a přišedše až na púšť Sinai, rozbili sú stany na témž miestě. A tu Izrahel rozpě stany proti hóře. Ex19,3 I vstúpil jest Mojžieš k bohu. A povolal jest jeho hospodin s hóry a vece: Toto dieš domu Jákobovu a zvěstuješ synóm izrahelským: Ex19,4 Vy sami ste viděli, co sem učinil Ejiptským, kterak sem vás nesl na křídlách orličích a přijal sem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).