[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<25r25v26r26v27r27v28r28v29r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bylinu, kteráž byla ostala po krúpách. Ex10,13 I ztáhl jest Mojžieš metlu na zemi ejiptskú a hospodin uvedl jest žhúcí vietr ten celý deň i noc. A když bylo zajtra, vietr žhúcí zdvihl jest kobylky, Ex10,14 kteréž vstúpichu na všicku zemi ejiptskú a posědechu ve všech končinách ejipských nečíslné, jakéž před tiem časem nebyly sú aniž potom budú. Ex10,15 I přikryly sú vešken svrchek země, hubiece všecky věci. Tehdy sleptána jest bylina zemská a cožkoli jablek na dřieví bylo, což krúpy poostavily, nic ovšem zeleného nenie ostaveno na dřievích i bylinách zemských ve všem Ejiptě. Ex10,16 Pro kterúžto věc spěšně farao povola Mojžieše a Árona a řekl jest jím: Shřešil sem proti pánu bohu vašemu i proti vám. Ex10,17 Ale nynie odpusťte mi hřiech také tuto chvíli a proste pána boha vašeho, ať otejme ode mne smrt tuto. Ex10,18 A vyšed Mojžieš od obličeje faraonova i modlil se jest hospodinu, Ex10,19 jenž káza větru vieti od západa slunce velmi náhlému, a pochopiv kobylky, vrhl je v moře Červené, nezósta zajisté ani jedna ve všech končinách ejiptských. Ex10,20 I zatvrdil jest hospodin srdce faraonovo aniž jest pustil synóv izrahelských. Ex10,21 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Ztiehni ruku tvú v nebe a buďte tmy na zemi ejiptskú tak husté, aby makány mohly býti. Ex10,22 I ztiehl jest ruku Mojžieš v nebe, a učinichu se tmy hrozné po všie zemi ejiptské tři dni. Ex10,23 Nižádný neviděl jest bratra svého ani se hnul s miesta, v kterémž bieše. Ale kdežkoli bydléchu synové izrahelští, světlo bieše. Ex10,24 I povolal jest farao Mojžieše a Árona a řekl jest jím: Jděte, obětujte hospodinu, ovce toliko váše a volové ať zóstanú, dietky váše jděte s vámi. Ex10,25 Vece Mojžieš: Oběti také a spálené oběti dáš nám, kteréž bychme obětovali pánu bohu našemu. Ex10,26 Všecka stáda pójdú s námi, nezóstane z ních kopyta, kteréž potřebny jsú v službě pána boha našeho, zvláště poněvádž nevieme, co bychme obětovati měli, dokadž na to miesto nepřijdem. Ex10,27 I zatvrdil jest hospodin srdce faraonovo a nerodil jest jích pustiti. Ex10,28 I řekl jest farao Mojžiešovi: Otejdi ote mne a varuj se, aby viec neviděl tváři mé, kterýkoli deň ukážeš mi se, umřeš. Ex10,29 Odpověděl jest Mojžieš: Tak buď, jakožs mluvil. Neuzřímť viece tváři tvé.

XI.

Ex11,1 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Ještě jednú ranú dotknu faraona a Ejipta, a potom pustí vás a vyjíti připudí. Ex11,2 Protož dieš všemu lidu, ať požádá muž od přietele svého a žena od súsedy své osudie střiebrného a zlatého. Ex11,3 A dáť hospodin milost lidu svému před Ejiptskými. I byl jest Mojžieš muž veliký velmě v zemi ejiptské před slúhami faraonovými i vším lidem. Ex11,4 I vece: Toto die hospodin: O pólnoci vejdu do Ejipta Ex11,5 a umře všeliké prvorozené v zemi ejiptské od prvorozeného faraonova, jenž sedí na stolici jeho, až do prvorozeného dievčina, ještoť jest u žrnova, a všeliká prvorozená hovad. Ex11,6 A budeť křik veliký ve všie zemi ejiptské, jakýž ani dřieve byl ani potom bude. Ex11,7 Ale u všech synóv izrahelských nezavrčí pes, od člověka až do brava, abyšte věděli, kolikým by divem rozdělil hospodin Ejiptské a Izrahelské. Ex11,8 I sstúpie všickni služebníci tvoji títo ke mně a klaněti se budú mně řkúce: Vyjdi ty i vešken lid, který jest poddán tobě. Potom vyjděme. Ex11,9 I vyjíde od faraona rozhněvav se přieliš. I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Neuslyšíť vás farao, aby mnohá znamenie byla v zemi ejiptské. Ex11,10 Tehdy Mojžieš a Áron činila sta zázraky, kteříž psány jsú, před faraonem. I zatvrdil jest hospodin srdce faraonovo a nepustil jest synóv izrahelských z země své.

XII

Ex12,1 Také řekl jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi v zemi ejiptské: Ex12,2 Měsiec tento vám počátek měsiecóv, první bude v měsieciech léta. Ex12,3 Mluvte ke všemu zástupu synóv izrahelských a řcete jím: Desátý deň měsiece tohoto vezmi jeden každý beránka po čeledech a domiech svých. Ex12,4 Pakli jest menšie číslo, aby mohlo statčiti k jedení beránka, přijme súseda svého, jenž připojen jest domu jeho, podlé počtu duší, ješto by stačiti mohly k jedení beránka. Ex12,5 Ale beránek bude bez poškvrny, samec roční. Podlé kteréhožto obyčeje vezměte i kozelce Ex12,6 a chovati budete jeho až do čtrnáctého dne měsiece toho. A budete jej obětovati všecko množstvie synóv izrahelských k večeru Ex12,7 a vezmú z krve i položie na oba podvoje

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).